Resultatregnskap 2018

  2018 2017  
       
Kontingent 66 800,00 57 200,00 note 1
Tilbakebetaling fra Posten   1 170,00  
Sum inntekter 66800,00 58 370,00  
       
Postboksleie 2261,27 1 638,74 note 2
Nettsiden, adgang og domene 1 063,00 965,00  
Porto  2436,00 3 965,00  
Veivedlikehold Fuglevik Nord   10 750,00 note 3
Servering på årsmøtet 2018 374,90    
Leie av lokale årsmøtet 2018 1000,00    
Leie av lokale inkl servering årsmøtet 2017 5 250,00  
Bidrag til badetrapp og flåte Fuglevik Syd 2033,84    
Reparasjon hoppetusse   600,00  
Reparasjon badebøyer Fuglevik nord   1 275,00  
Kontormateriell  289,00 199,00  
Reiseutgifter styremøter   274,00  
Posten Norge   1 170,00  
Gebyrer 21,00 40,00  
Månedlig gebyr bedriftnett i banken 220,25   note 4
Sum kostnader 9699,26 26 126,74  
       
Driftsresultat 57100,74 32 243,26  
       
Renteinntekter 1 529,00 1 120,00  
       
Årsresultat 58629,74 33 363,26  

Balanseregnskap 2018

Eiendeler  2018  2017
Sparebank 1 kontonr 1080 09 41216 265 086,28 217 206,54
Fordringer    
Sum eiendeler 265 086,28 217 206,54
     
Gjeld og egenkapital    
Kreditorer 0,00 0,00
Gjeld 0,00 -10 750,00
Egenkapital 265 086,28 217 206,54
Sum egenkapitel 265 086,28 206 456,54

 

Noter til regnskap 2018

Note 1: 167 betalende medlemmer

Note 2: leie av postboks kr 1200, det resterende er inkassogebyr fordi boksleien ikke ble betalt i tide. Note 3: Veivedlikehold ble utført høst 2017, og betalt i 2018. Er ført som utgift i 2017 for å vise reelle utgifter for 2017. den også ført opp i regnskapet for 2018.

Note 4: Utgiften er knyttet til et månedlig gebyr for bedriftsnett fra og med juli 2018.

 

 

 

 

Resultatregnskap 2017

  2017 2016  
Kontingent 58 000,00 58 300,00 note 1
Overført fra avsluttet konto Fuglevik nord   3 443,30  
Sum inntekter 58 000,00 61 743,30  
Postboksleie 1 638,74 1 050,00  
Nettsiden, adgang og domene 965 855  
Porto  3 965,00 3 400,00  
Veivedlikehold Fuglevik Nord 10 750,00   note 2
Servering på årsmøtet 2016   579,1  
Leie av lokale inkl servering årsmøtet 2017 5 250,00 1 250,00  
Bidrag til badetrapp og flåte Fuglevik Syd   16 500,00  
Reparasjon hoppetusse 600    
Reparasjon badebøyer Fuglevik nord 1 275,00    
Kontormateriell  199    
Reiseutgifter styremøter 274    
Fuglevik renseanlegg (for oppbevaring av arkiv)   200  
Posten Norge ? 1 170,00    
Gebyrer 40 18  
Sum kostnader 26 126,74 23 852,10  
Driftsresultat 31 873,26 37 891,20  
Renteinntekter 1 120,00 1 049,00  
Årsresultat 32 993,26 38 940,20  

Balanseregnskap 2017

  2017 2016
Eiendeler    
Sparebank 1 kontonr 1080 09 41216 217 206,54 173 093,18
Fordringer   0
Sum eiendeler 217 206,54 173 093,18
Gjeld og egenkapital 0 0
Kreditorer    
Gjeld 10 750,00 0
Egenkapital 206 456,54 173 093,18
Sum egenkapitel 217 206,54 173 093,18

 

 

Noter regnskap Fuglevik vel 2017

Note 1: Postboksleien gikk til inkasso, fordi postboksen ikke ble tømt tidsnok.
Note 2: Veivedlikehold ble utført høst 2017, men betalt i 2018. Er ført som utgift for å vise reelle utgifter for 2017.

Fuglevik vel Resultatregnskap 2016

 
  2016 2015
     
Kontingent, 146 betalende medlemmer 2016 58,300.00 39,000.00
Overført fra avsluttet konto Fuglevik nord 3,443.30  
Tilskudd veiutgifter   20,000.00
Tomteleie   4,646.00
Sum inntekter 61,743.30 63,646.00
     
Postboksleie 1,050.00 1,020.00
Nettsiden, adgang og domene 855.00  
Porto  3,400.00 4,392.00
Servering på årsmøtet 579.10 924.10
Leie av Naustet til årsmøtet 1,250.00 1,250.00
Bidrag til badetrapp Fuglevik Syd 16,500.00  
Skriver, innkjøp   5,747.00
Veiutgifter   111,284.50
Advokat (til årmøtet 2015)   8,500.00
Tomteleie   4,646.00
Kontormateriell   1,922.00
Tilbakebetalt kontingent   300.00
Fuglevik renseanlegg (for oppbevaring av arkiv) 200.00
Avslutning styret   3,592.00
Gebyrer 18.00 33.00
Sum kostnader 23,652.10 143,810.60
     
Driftsresultat 38,091.20 -80,164.60
     
reneteinntekter 1,049.00 2,326.00
     
årsresultat 39,140.20 -77,838.60
     
     
Balanse 2016
     
Eiendeler    
Sparebank 1 kontonr 1080 09 41216 173,093.18 133,952.98
Fordringer 0.00 0.00
Sum eiendeler 173,093.18 133,952.98
     
Gjeld og egenkapital    
Kreditorer 0.00 0.00
Gjeld 0.00 0.00
Egenkapital 173,093.18 133,952.98
Sum egenkapitel 173,093.18 133,952.98

RESULTATREGNSKAP 2012

                                               Noter                  2012                2011

Kontingenter                                1                  38 700,00          35 700,00
Postkasser                                    1                      954,00  
Badetrapp                                                        16 500,00                         
Sum driftsinntekter                                        56 154,00        35 700,00

Kopi/Adm                                     2                    7 017,50           9 774,00 Porto                                                                  3 500,00           3 500,00
Postboksleie                                                         960,00     
Gebyrer                                                               443,68                30,00
Postkasser/Stativ                           3                66 206,00
Veiutgifter                                                       13 467,00            7 131,00
Tilskudd asfaltering                                                                    6 000,00
Badetrapp                                                        16 500,00
Diverse utgifter                             4                 12 335,00
Sum kostnader                                               120 429,00          26 435,00

Driftsresultat                                                  -64 275,18           9 265,00

Renteinntekter                                                    4 615,00              1 097,00
Årsresultat                                                       -59 660,18            10 362,00

BALANSE 2012

                                      Noter             31.12.2012          31.12.2011

Kasse                                                                                          15,37
Sparebank1                                            146 588,58              206 233,39
Fordringer                                                      0,00                       0,00
Sum eiendeler                                      146 588,58             206 248,76

Kreditorer                                                 3 466
,90                 3 467,00
Sum gjeld                                                 3 466,90                3 467,00

Egenkapital                                    5           143 121,68                202 781,76
Sum egenkapital                                       143 121,68                202 781,76

Sum egenkapital og gjeld                      146 588,58                206 248,76


NOTER 2012

Note 1                                                              2012               2011

Kontingenter 129x300,00                                     38 700,00       35 700,00      

Postkasser        6 stk. a 159,00                             954,00

Note 2
Leie lokale årsmøte                                           1 000,00      1 000,00
Servering årsmøte                                                 732,00        732,00
Etikettskriver/tape                                            1 178,00      1 178,00
Abonnement jemmeside                                        695,00         695,00
Kopiering/ utsendelser til medlemmer                 3 412,50      3 412,50

Note 3
Postkassestativ og stolper                                    30 825,00
Postkasser                                                          15 147,00
Arbeid vedr. postkasser av Lions                            5 000,00
Maling                                                                  1 364,00
Herføll Bygg                                                         13 215,00
Maling                                                                      655,00

Note 4
Vedlikehold brygge                                                  6 225,00
Olje og oljevibrator                                                 6 110,00

Note 5
Egenkapital 01.01.2012                                          202 781,86    192 419,76
Årets resultat (underskudd)                                     -59 660,18      10 362,00
Egenkapital 31.12.2012                                         143 121,68    202 781,76

 

RESULTATREGNSKAP 2011 OG 2010

 

                                   Noter                                       2011         2010

Kontingenter                 1                                  35 700,00     44.400,00
Sum driftsinntekter                                        35 700,00    44 400,00

Kopi/Adm                       2                                     9 774,00       4 873,75
Porto                                                                       3 500,00      4 320,00
Gebyrer                                                                        30,00           24,00
Veiutgifter                                                             7 131,00     11 250,00
Tilskudd asfaltering                                           6 000,00                0,00
Sum kostnader                                                  26 435,00     20 467,75

Driftsresultat                                                        9 265,00     23 932,25 

Renteinntekter                                                    1 097,00            184,00

Årsresultat                                                           10 362,00    24 116,25

 

BALANSE 2011 OG 2010

                                        Noter     31.12.2011             31.12.2010

Kasse                                                   15,37                       15,37
Sparebank1                                   206 233,39                192 404,39
Fordringer                                             
 0,00                        0,00
Sum eiendeler                              206 248,76               192 419,76

Kreditorer                                           3 467,00                     0,00
Sum gjeld                                             3 467,00                     0,00

Egenkapital                          3               202 781,76                    192 419,76
Sum egenkapital                                 202 781,76                    192 419,76


Sum egenkapital og gjeld              206 248,76                     192 419,76


NOTER 2011 OG 2010

                                                                       2011                  2010

Kontingenter 119x300,-                                       35 700,00           44 400,00

Kopi/Adm
Kopiering                                                          3 412,50             1 868,75
Postboksleie                                                         900,00               900,00
Diverse                                                              3 796,50               655,00
Leie lokaler årsmøte                                           1 000,00               750,00
Årsmøte                                                               655,00               700,00
Sum kopi/adm.                                                 9 774,00           4 873,75

Egenkapital
Egenkapital 01.01                                              192 419,76          168 303,51
Årets resultat                                                    10 362,00           24 116,25  
Egenkapital                                                             202 781,76          192 419,76

RESULTATREGNSKAP 2008 OG 2009

                                   Noter                          2009                     2008

Kontingenter                    1                      16 100,00             25.300,00
Sum driftsinntekter                               16 100,00             25.300,00

Kopi/Adm                        2                          4 285,13               3 213,50
Porto                                                              4 899,00               4 677,00
Gebyrer                                                               21,00                     27,00
Velutgifter                                                           0,00              11 271,50
Tilskudd asfaltering                                         0,00               6 390,00
Sum kostnader                                          9 205,13             25 579,00

Driftsresultat                                             6 894,87                (279,00)

Renteinntekter                                            496,00                  331,00

Årsresultat                                                 7 390,87                    52,00

 

BALANSE 2008 OG 2009

 

                                 Noter               31.12.2009           31.12.2008

Kasse                                                             15,37                     15,37
Sparebank1                                      168 288,14           160 897,27 
Fordringer
                                                     0,00                        0,00
Sum eiendeler                                168 303,51           160 912,64

Kreditorer                                                     0,00                         0,00
Sum gjeld                                                      0,00                         0,00

Egenkapital                3                     168 303,51           160 912,64
Sum egenkapital                             168 303,51           160 912,64

                                                                                                                    
Sum egenkapital og gjeld            168 303,51         
160 912,64

Fuglevik,
______________                  ___________                   ___________
Per Otto Gargul                   Camilla Andersen         Carsten Vogt
Styreleder                             Styremedlem                  Styremedlem

______________                                                 _____________
Bendt Rimer                                                    Bjørg Irene Pedersen
Styremedlem                                                   Styremedlem

 

NOTER 2008 OG 2009

 

                                                                  2009                     2008

Kontingenter  
53x300,- + 1x200,-                             16 100,00           25 300,00

Kopi/Adm                                                                          
Kopiering                                               1 578,13                     0,00
Postboksleie                                            850,00                800,00
Diverse                                                      387,00                 387,00
Leie lokaler årsmøte                            750,00             1 750,00
Årsmøte                                                    720,00                 663,50
Sum kopi/adm.                                   4 285,13              3 213,50

Egenkapital
Egenkapital 01.01                             160 912,64         160 860,64
Årets resultat                                         7 390,87                    52,00
Egenkapital                                        168 303,51          160 912,64