Referat fra Årsmøtet 2018

 Årsmøte i Fuglevik vel ble avholdt søndag 1. juli 2018 kl. 14.00 på Naustet, Fuglevik Båthavn.

  

Saksliste

Åpning av årsmøte

1. Heidi Fuglum ble valgt til ordstyrer og Torun Degnes som referent.

2. Innkallingen ble godkjent. Ragnar Olafsen og Rune Stubberud sa seg villige til å signere protokollen.

3. Gjennomgang og godkjenning av regnskap 2017

         Vedtak: Regnskapet ble godkjent

4. Gjennomgang og godkjenning av Årsberetning 2017/18

        Vedtak: Årsberetningen ble godkjent

5. Fastsettelse av kontingent

        Vedtak: Medlemskontigenten forblir uendret på kr 400,-

6. Innkomne forslag

        Det er ble ikke behandlet noen andre saker på årsmøte.

7. Valg av formann + styre + revisor

       Formann:                                 Kathrine Lindholm        - Valgt

       Styremedlem kasserer:             Ellen Borg                    - Valgt  

       Styremedlem sekretær:            Torun Degnes              - ikke på valg

       Styremedlem:                          Arne Revhaug              - Valgt

       Styremedlem:                          Heidi Fuglum               - ikke på valg

 

      Vara styremedlem:                   Styret har fullmakt til å rekruttere varamedlem

 

8.    Revisor:                                   Petter Schmedling        - Valgt

9. Styret ønsket årsmøtets tilslutning til å opprette valgkomite og oppdatere vedtektene tilsvarende.

      Vedtak: Årsmøtet støttet forslaget om at det skal opprettes en valgkomite. Styret får fullmakt til å rekruttere kandidater til valgkomite (en fra sør og en fra nord) og forberede valg og nødvendig vedtektsendring til godkjenning ved neste årsmøte.

10. Avslutning

 

Årsmøteprotokollen underskrives av møteleder og to medlemmer valgt på årsmøte.  Utskrift av protokollen legges ut på vellets nettside.

 

 Fuglevik 01.07.2018

 

 

ARKIV

     

 

 

 

Referat fra Årsmøtet 2016

Årsmøte i Fuglevik vel ble avholdt søndag 2. juli 2017 kl. 14.00 på Ekeby gård.

 

Saksliste

 1. Åpning av årsmøte
 2. Torun Degnes ble valgt til ordstyrer og Kathrine Lindholm som referent.
 3. Innkallingen ble godkjent. Turid Vinningstad og Heidi Fuglum sa seg villige til å signere protokollen.
 4. Gjennomgang og godkjenning av regnskap 2016

Vedtak: Regnskapet ble godkjennet

 1. Gjennomgang og godkjenning av Årsberetning  2016/17

Vedtak: Årberetningen ble godkjennt

 1. Fastsettelse av kontingent

Vedtak: Medlemskontigenten forblir uendret på kr 400,-

 1. Innkomne forslag

Det er ble ikke behandlet noen andre saker på årsmøte.

 1. Valg av formann + styre + revisor

Formann:                               Kathrine Lindholm     -Valgt

Styremedlem kasserer:          Ellen Borg                   -ikke på valg

Styremedlem sekretær:         Torun Degnes             -Valgt

Styremedlem:                        Siri Øien Ellingsen      -ikke på valg

Styremedlem:                        Heidi Fuglum              -Valgt

Vara styremedlem:                Arne Revhaug            -Valgt

 

Revisor:                                  Petter Schmedling     -Valgt

 

 

 1. Vedtektsendringer ble godkjent som følger:

§ 5 
Årsmøte skal avholdes innen utgangen av juli.  Kunngjøring skjer på vellets nettside, ved oppslag på epost til de av medlemmene som har det, med 14 dagers varsel. Innkallingen samt regnskap og orientering om de saker som årsmøte skal behandle legges ut på nettsiden. De medlemmene som ber om det, kan få tilsendt årsmøtepapirer pr post, ved henvendelse til styret. Årsmøte ledes av en dirigent, valgt ved møtets begynnelse.   
 
Årsmøte behandler: 
 
1. Styrets beretning 
2. Årsregnskap/ revisors beretning 
3. Valg: 

 1. Leder 
 2. Styremedlemmer 
 3. Varamedlem 
 4. Revisor 
 5. Valgkomite med to medlemmer   

4. Fastsettelse av kontingent 
5. Innkomne forslag: 
Forslag fra medlemmer som ønskes behandles, må være styret ihende i minimum 6 uker før årsmøte.   
6. Eventuelt 
 
Ved avstemming har hvert medlem kun 1 stemme.  Skriftlig fullmakt kan gis. Alle saker avgjøres ved alminnelig flertall blant fremmøtte medlemmer med mindre annet er bestemt.  Ved stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende.   
 
Årsmøteprotokollen underskrives av møteleder og to medlemmer valgt på årsmøte.  Utskrift av protokollen legges ut på vellets nettside.

 

 Fuglevik 03.07.2017

 

Referat fra årsmøte 2015

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015

Årsmøte i Fuglevik Vel, 12.07.2015  kl. 14.00 ble gjennomført på Naustet, Fuglevik Båthavn.  75 medlemmer deltok på medlemsmøte.

 

SAKSLISTE

 

1.   Registrering og kaffe fra kl. 13.30

2.   Konstituering av årsmøte

3.   Årsberetning

4.   Regnskap

5.   Valg av 3 styremedlemmer

6.   Foredrag om tomtefeste v/ Advokat Petter Koren, Advokatfirmaet Ytterbøl & Co AS

7.   Spørsmål og svar

 

Leder Jan Christiansen ønsket velkommen til årsmøte. Jan Christiansen ble valgt til møteleder og Bjørg Irene Pedersen ble valgt til sekretær. Innkalling og dagsorden ble godkjent.  Årsberetningen ble opplest og kommentert.  Sverre Vollebæk og Ragnar Olafsen ble valgt til å undertegne protokollen.

 

Saker styret har arbeidet med i 2014- 2015:

Vedlikehold av veiene på Fuglevik

Fjerning av veibom mellom Båthavnveien og Finnebingen

Badetrapp ved stupebrettet på Fuglevik Nord

Foredrag om tomtefeste og nye lovforslag

 

Årsberetningen ble godkjent.

 

Kasserer Roy Olavesen gjennomgikk årsregnskapet for 2014.  Regnskapet viser et overskudd på 28 728,50.  Balansen viser sum 211 491,58 noe som også er foreningens egenkapital.  Årsregnskapet ble godkjent.

 

 

Valg av 3 styremedlemmer:

Rune Stubberud, Bjørg Irene Pedersen og Jan Christiansen ble gjenvalgt styremedlemmer. 

 

Åpne bommen Finnebingen - Skogstien

Medlemmene som har hytter i Triangelen, Skogstien og Finnebingen ønsker ikke at bommen fjernes, fordi en fjerning av bommen vil med stor sannsynlighet føre til stor trafikkbelastning. 

 

Underskriftskampanje ble lagt frem og det ble stemt og vedtatt at all kontakt mot Rygge Kommune for å få fjernet veibommen avlyses.  Veibom prosjektet legges derfor permanent på is.


Oppgradering av veistandard har ført til fartsproblemer
Etter at veiene har blitt oppgradert, har dette ført til fartsproblemer. Bilene kjører mye fortere enn tidligere. Det har også forekommet episoder der farten har vært meget stor på de smale veiene på Fuglevik med Movars renovasjonsbiler, som kan føre til ulykker i området. For å forebygge dette var det ønskelig med ytterligere skilting av 30 sone. Grunneier opplyste at hun ville ta kontakt med Rygge kommune for å få legge frem forslag om å få montert flere skilter med 30 sone for hele Fuglevik.

Brygge Fuglevik Nord
Bryggen ved stupebrettet er defekt, som fører til at ingen kan ha gleden av å bruke denne i sommer. Det er et ønske å få reparert bryggen så snart som mulig, slik at den kan benyttes for medlemmene og andre beboere på Fuglevik. Saken vil utredes ytterligere av Styret i vellet.  

Sperring av sti til brygge og strand ved Skaret, Fuglevik Nord
Bryggen og stranden på Fuglevik Nord ved Skaret har ingen fremkommelighet, grunnet at en hytteeier har anlagt vei til sin hytte. Rygge kommune og grunneier er i kontakt med hytteeieren for å komme frem til en løsning, slik at ikke hindringer for fremkommeligheten til stranden blir permanent. For å komme frem til stranden, oppfordres medlemmene til å gå over hytteeierens tomt, inntil en løsning er på plass. 

Forslag om å utstyre skjæret Fuglevik Syd med badetrapp, stupebrett e.l.
Forslag er fremmet av medlemmene om å utstyre skjæret på Fuglevik Syd med badetrapp/ stupebrett. Medlemmene hadde innhentet tilbud fra forskjellige aktører som de ønsket skulle bli behandlet på årsmøte.  Tilbudet ble oversendt Fuglevik vel sent kvelden før årsmøte, og styret i Fuglevik Vel hadde derfor ingen mulighet til å behandle de konkrete tilbudene før årsmøte.  Det ble opplyst om at området ved skjæret er meget værutsatt og tidligere installasjoner av badetrapp har mislykkes, grunnet værforholdene. Etter en avstemming ble det vedtatt å gi Styret i Fuglevik Vel fullmakt til å utrede saken og eventuelt bevilge opp til 50.000 kr til prosjektet.


Styret i Fuglevik vel har vedtatt at alle konkrete forslag fra medlemmene som ønskes behandlet på årsmøte, må være Styret i Fuglevik Vel i hende senest 3 uker før årsmøte for å ha mulighet til å behandle søknadene i forkant av årsmøte.


Forslag om å øke medlemsavgiften fra 300,-.

Carsten Vogt opplyste at Årefjorden Vel har innført en egen veiavgift som sendes ut pålydende kr 250,- for hytteeierne og kr 350,-for fastboende hvert år.  Styret i Fuglevik Vel ble oppfordret til å vurdere å gjøre det samme eller øke medlemsavgiften.   Det eksisterer et eget veilag i Strandveien, der beboere tilknyttet den private veien betaler kr. 300,- i veiavgift pr. år. Det kom forslag om at veilaget heller burde gå inn i et felles veilag for Fuglevik nord og Fuglevik syd tilknyttet Fuglevik Vel.  

 

Styret i Fuglevik Vel har vedtatt å øke medlemsavgiften til kr 400,- pr. år.

Utvidelse av parkeringsplasser i enden av Skogstien.

Styret i Fuglevik vel har vært i kontakt med grunneier Lars Sundt Jensen for å se på mulighetene for å kunne utvide parkeringsplassen i enden av Skogstien mot Årefjorden. Han er villig til å se på en løsning, men forutsetter at hytteeierne slutter å forsøple skogen og områdene ellers på Fuglevik med hageavfall. 

Hageavfall skal kjøres til Solgård Skog.

Hytteeierne kan bli bøtelagt når de forsøpler området i Fuglevik skogene med hageavfall. Grunneier ønsker å sette opp flere skilt som skal plasseres ved skogene på Fuglevik. Skiltene skal gi informasjon om forbud mot å kaste hageavfall på Fuglevik.

Utbedring av veiene på Fuglevik syd.

Tidligere har Styret i Fuglevik vel bevilget inntil 20 % av kostnader til veiutbedring. I år har veiutbedringen vært fullfinansiert av Fuglevik Vel med støtte fra Fuglevik Sameie. Det er i første omgang veiene på Fuglevik Syd som er blitt utbedret. Medlemmene på Fuglevik Nord etterlyste veiutbedring for sitt område. Styret gjorde oppmerksom på at dette var på planen, men at kostnadene til veiutbedring hadde vært så store at veiutbedring for Fuglevik Nord er utsatt og vil komme i fase 2 når økonomien har styrket seg. 

Foredrag av Petter Koren vedr. Tomtefeste.

Oppsummerer vi foredraget til Advokat Petter Koren, så har alle hytteeierne på Fuglevik som har festekontrakt med sameiet, en 80 års kontrakt som løper fra 1986. Ifølge festekontraktene blir oppjustering av festeavgift gjort etter konsumprisindeksen. En forlengelse av kontrakten blir først i aktuelt i 2066 og en oppjustering av festeavgift utover konsumprisindeksen vil først kunne skje etter 2066. For mer informasjon se Advokat Petter Korens vedlagte presentasjon.

Beregning av innløsningssum ved kjøp av festetomt

Grunneier gjorde oppmerksom på at beregning av innløsningssummen ved kjøp av festetomt skjer i dag etter prinsippet om 40 % av markedspris på råtomt. Takstering av tomtene betales av festeren selv, når festeren ikke kjøper tomten. Sameiet vil derimot betale takstmann, i de tilfeller der fester velger å kjøpe tomten av sameiet.


 


Årsmøte ble hevet.


 


Jan Christiansen takket for fremmøte.


 


 


Fuglevik vel, 12.07.2015


 


Følgende skal undertegne protokollen:


     
  


Jan Christiansen       Roy Olavesen       Bjørg Irene Pedersen
     
Leder                       Kasserer               Sekretær    


 

     

Ragnar Olafsen         Sverre Vollebek

 

 

 

 

 

Årsmøteprotokoll 2018

Årsmøteprotokoll, Fuglevik vel

 

Årsmøte i Fuglevik vel ble avholdt søndag 1. juli 2018 kl. 14.00 på Naustet, Fuglevik Båthavn.

 

 Saksliste

 1. Åpning av årsmøte
 2. Heidi Fuglum ble valgt til ordstyrer og Torun Degnes som referent.
 3. Innkallingen ble godkjent. Ragnar Olafsen og Rune Stubberud sa seg villige til å signere protokollen.
 4. Gjennomgang og godkjenning av regnskap 2017

Vedtak: Regnskapet ble godkjent

 1. Gjennomgang og godkjenning av Årsberetning 2017/18

Vedtak: Årsberetningen ble godkjent

 1. Fastsettelse av kontingent

Vedtak: Medlemskontigenten forblir uendret på kr 400,-

 1. Innkomne forslag

Det er ble ikke behandlet noen andre saker på årsmøte.

 1. Valg av formann + styre + revisor

Formann:                                 Kathrine Lindholm         - Valgt

Styremedlem kasserer:                         Ellen Borg                    - Valgt  

Styremedlem sekretær:                        Torun Degnes              - ikke på valg

Styremedlem:                          Arne Revhaug              - Valgt

Styremedlem:                          Heidi Fuglum                - ikke på valg

 

Vara styremedlem:                   Styret har fullmakt til å rekruttere varamedlem

 

Revisor:                                   Petter Schmedling        - Valgt

 1. Styret ønsket årsmøtets tilslutning til å opprette valgkomite og oppdatere vedtektene tilsvarende.

Vedtak: Årsmøtet støttet forslaget om at det skal opprettes en valgkomite. Styret får fullmakt til å rekruttere kandidater til valgkomite (en fra sør og en fra nord) og forberede valg og nødvendig vedtektsendring til godkjenning ved neste årsmøte.

 1. Avslutning

 

Årsmøteprotokollen underskrives av møteleder og to medlemmer valgt på årsmøte.  Utskrift av protokollen legges ut på vellets nettside.

 

 

Fuglevik 01.07.2018

Referat fra årsmøte 2016

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2016

 

Årsmøte i Fuglevik Vel, 10.07.2016 kl. 14.00 ble gjennomført på Naustet, Fuglevik Båthavn.  25 medlemmer deltok på medlemsmøte.

 

SAKSLISTE

 

1.    Registrering og kaffe fra kl. 13.30

2.    Konstituering av årsmøte

3.    Årsberetning

4.    Regnskap

5.    Valg av 3 styremedlemmer

6.    Eventuelt, innkomne forslag

 

Fungerende styreleder Jan Kristiansen ønsket velkommen til årsmøte. Jan Kristiansen ble valgt til møteleder og Bjørg Irene Pedersen ble valgt til sekretær. Innkalling og dagsorden ble godkjent.  Årsberetningen ble opplest og kommentert. Ragnar Olavesen og Sverre Vollebæk ble valgt til å undertegne protokollen.

 

Saker styret har arbeidet med

 1. Vedlikehold av veiene på Fuglevik
 2. Forhøye årlig medlemsavgift til kr 400,-
 3. Henvendelser fra medlemmer vedr. innløsning av festetomter
 4. Badetrapp skjæret Fuglevik Syd
 5. Informasjon Restaurant Naustet, Fuglevik båthavn

 

Årsberetningen ble godkjent.

 

Kasserer Roy Olavesen gjennomgikk årsregnskapet for 2015.  Regnskapet viser et underskudd på kr. 77.538,60.  Balansen viser sum kr. 133.952,98 noe som også er foreningens egenkapital.  Årsregnskapet ble godkjent.

 

 

 

Gave fra Ellen Andresens dødsbo:

Fuglevik Vel har mottatt tilskudd til utbedring av veier på Fuglevik Nord, fra Ellen Andresens dødsbo.  Tilskuddet er ikke oppført i regnskapet for 2015, da dette kom inn på konto i 2016.

 

Vedlikehold av veier:
Oppgradering av veier på Fuglevik Nord er planlagt påbegynt i august 2016.  For å kunne gjennomføre oppgradering av veiene, må det tas befaring av veiene og gjøre en oppmåling/ stipulere antall meter av veiene som trenger oppgradering.  Til informasjon så fikk Styret i Fuglevik vel en pris på fjorårets dugnad pr. lass basert på 7 – 8 cm dybde.  Styret i Fuglevik Vel kontakter deretter leverandører for å få et pristilbud på oppdraget. Man er også helt avhengig av at det stiller en dugnadsgjeng fra Fuglevik Nord for å legge ut asfaltgrus m.m. i dagene som arbeidet pågår.  Kjetil Føreid meldte seg til å delta i Fuglevik Nord sin dugnadsgjeng for veiutbedring.  Det ble opplyst at 6 personer som meldte seg til dugnadsarbeid for utbedring av veiene på Fuglevik Syd, sommeren 2015.

 

Strandveien 52 – 60 trenger subbus for utbedring av vei:
Asfaltgrusen stopper i Strandveien 52 etter ønske fra hytteeierne i strekningen 52 – 60.  Det ble opplyst at det nå er store hull i veien, som ønskes tettet med subbus.  Årsmøte vedtok at Styret i Fuglevik Vel bestiller et subbus lass snarest til vedlikehold av veistrekningen Strandveien 52 – 60. 

 

Forhøye årlig medlemsavgift til kr 400,-
Årsmøte vedtok å forhøye medlemsavgiften og årsberetningen for 2015 blir her korrigert til følgende: Årsmøte har vedtatt å forhøye medlemsavgiften til kr 400,- pr. år. 

 

Badetrapp skjæret Fuglevik Syd
Badetrappen som ble montert våren 2016 på skjæret Fuglevik Syd har vært en provisorisk løsning for å se hvordan denne fungerte.  Denne er nå defekt og det står igjen 3 sylskarpe braketter som må fjernes. Idar Olsen opplyste at disse burde vært fjernet straks prosjektgruppen for badetrappen var klar over at badetrappen ble fjernet.  Han opplyste videre om at det betongfundamentet som badetrappen var ment å stå på ville bety 1,5 tonn med betong og at det var sterk motstand mot dette fra hytteeierne i strandveien 52 – 62.  2 var for og 7 var imot dette prosjektet med betongfundament.  Han mente at betongfundamentet hadde ingen ting på Fuglevik skjæret å gjøre.  En badetrapp som monteres og vippes opp utenfor badesesongen er akseptabelt, men skjæret er usedvanlig værutsatt. 

 

Idar Olsen ønsket videre at den nye badetrappen ikke ble plassert der det i dag er steg ned i vannet og dermed er et naturlig sted å gå ut i vannet.  Ellen Borg opplyste at badetrappen ikke ville ligge på det naturlige stedet å gå ut i vannet på skjæret var.  Hun oppfordret hytteeierne med vinkelsliper til å fjerne gjenstander på skjæret som stikker opp.

 

Tone Windingstad foreslo å montere et rekkverk på skjæret istedenfor en badetrapp, fordi et rekkverk ikke var så værutsatt som selve badetrappen.

 

Ellen Borg opplyste at det ikke blir betongfundament, fordi dette ikke er egnet for badetrappen.  Det er nå kjøpt inn en flytebrygge som er montert utenfor skjæret.  Gruppen for badetrapp prosjektet jobber med saken for å få en holdbar badetrapp på sikt.  Ellen Borg opplyste at festene skal fra den provisoriske bryggen skal fjernes.  Det er foretatt en spørreundersøkelse som viser at et betydelig antall hytteeiere ønsket en badetrapp på skjæret. 

 

Brunsnegler
Brunsnegler på Fuglevik har blitt en stor plage. Tone Windingstad opplyste at åpne kompostplasser er yngleplasser for brunsnegler og oppfordret medlemmene til å bruke lukkede dunker for kompost istedenfor.

 

Flått plager
Det har blitt store mengder flått de siste årene på Fuglevik.  Årsaken kan være den store rådyrbestanden på Fuglevik.  Styret i Fuglevik Vel ble oppfordret til se etter tiltak for å bekjempe flått bestanden.

 

Hageavfall ved Finnebingen
Det ble opplyst at hytteeiere dumper hageavfall ved Finnegingen 11.  Årsmøte ønsket at Styret i Fuglevik Vel tok kontakt med grunneier for å få satt opp flere skilt om forbud mot dumping av hageavfall.  Det var også ønskelig at grunneier fikk beskjed om at det var ønskelig at grunneier tynnet ut skogen ved Tømmerveien 13, grunnet store mygg- og andre insekts plager.

 

Valg av styremedlemmer:
Gjertrud Wauters og Roy Olavesen ønsket ikke å stille til gjenvalg.  Bjørg Irene Pedersen og Rune Stubberud ønsket også å tre ut av styre etter 7 års styrearbeid og oppfordret andre medlemmer til å ta over deres styreverv. Det ble derfor foretatt valg av 5 styremedlemmer:

 

Ellen Borg ble gjenvalgt som styremedlem.

Kathrine Lindholm ble valgt som styremedlem.

Siri Øyen ble valgt som styremedlem.

Torunn Degnes ble valgt som styremedlem

 

Årsmøte ga fullmakt til at styre selv velger et nytt varamedlem som bør verves  fra Fuglevik Nord.

 

Jan Kristiansen ble valgt som fungerende styreleder frem til neste årsmøte i 2017.

 

Valg av revisor

Petter Schmelding ble valgt som revisor for Fuglevik Vel.

 

Styre i Fuglevik Vel består av flg. medlemmer:

 

Navn

Tlf

E-post

Verv

Jan Kristiansen

992 66 327

jae-chr@online.no

Fungerende styreleder

Ellen Borg

934 36 524

ellen.borg@vox.no

 

Kathrine Lindholm

 

 

 

Siri Øyen

 

 

 

Torunn Degnes

 

 

 

 

Budsjett for Fuglevik Vel

Årsmøte oppfordret styre i Fuglevik Vel til å lage et budsjett over kostnader og inntekter som kunne presenteres på årsmøtene.

 

Ila stranda

Styre i Fuglevik vel oppfordres til å kontakte Rygge Kommune og oppfordre kommunen til bedre vedlikehold av Ila stranda. 

 

Skilting av Strandveien som blindvei
Strandveien bør skiltes som blindvei fordi det er problemer med å snu i

i enden av Strandveien.  Det oppleves årlig at bobiler kommer kjørende på Strandveien, og har store problemer med å snu bobilene, når de kommer til enden av Strandveien.  Styret oppfordres til å skaffe skilting av Strandveien som blindvei.

 

 

Årsmøte ble hevet.

 

Jan Kristiansen takket for fremmøte.

 

 

Fuglevik vel, 10.07.2016

REFERAT FRA ÅRSMØTE 6. JULI 2014

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014

Årsmøte i Fuglevik Vel, 06.07.2014  kl. 14.00 ble gjennomført på Naustet, Fuglevik Båthavn.  25 medlemmer deltok på medlemsmøte.

 

SAKSLISTE

 

1.    Registrering og kaffe fra kl. 13.30

2.    Konstituering av årsmøte

3.    Årsberetning

4.    Regnskap

5.    Valg av 3 styremedlemmer

6.    Forslag og orienteringer

 

Leder Bendt Rimer ønsket velkommen til årsmøte. Bent Rimer ble valgt til møteleder og Bjørg Irene Pedersen ble valgt til sekretær. Innkalling og dagsorden ble godkjent.  Årsberetningen ble opplest og kommentert. Kathrine Lindholm og Ragnar Olavesen ble valgt til å undertegne protokollen.

 

Saker styret har arbeidet med

 1. Registrering av Fuglevik Vel i Brønnøysundregistrene
 2. Badetrapp på Skjæret
 3. Tilskudd til leie av container for dugnad på Fuglevik Nord.
 4. Vedlikehold av veiene.

 

Årsberetningen ble godkjent.

 

Kasserer Roy Olavesen gjennomgikk årsregnskapet for 2013.  Regnskapet viser et overskudd på 36.174,50.  Balansen viser sum 182 763,08 noe som også er foreningens egenkapital.  Årsregnskapet ble godkjent.

 

 

Subbus for veivedlikehold:

2 lass med subbus vil bli bestilt og disse er kjørt ut til depoer i Skogstien og Krokveien.

 

 

 

Vedlikehold av veier:

De siste årene har veiene blitt i vesentlig dårligere stand. En av årsakene er at det har vært en del nybygg som har ført til større belastning på veiene.  Medlemmene ønsker at en større del av Fuglevik Vels høye egenkapital  blir brukt til å utbedre veiene.  Det kom forslag til at styret skaffet til veie opplysninger om hvor mye det ville koste å få en bedre veikvalitet på Fuglevik. 

 

Sameiet opplyste at festekontraktene inneholder en klausul at det er hytteeierne som har plikt til å vedlikeholde veiene.  Sameiet er derimot positive til å gi et tilskudd til veiutbedring, etter å ha mottatt søknad om dette.  

 

Det er et ønske at styret lager et forslag til oppgradering av veiene og utarbeider en plan med en enkelt prosjektbeskrivelse og pristilbud.  Det kom forslag om å ta kontakt med bl.a. Brynildsen i Våler for å få pristilbud på asfaltgrus. 

 

Valg av 3 styremedlemmer:

Gjertrud Wauters ble gjenvalgt styremedlem.  Roy Olavesen ble gjenvalgt som kasserer.  Ellen Borg ble valgt inn som nytt styremedlem.   

 

Bendt Rimer har hatt vervet som styreleder i Fuglevik Vel siste året.  Han ønsket ikke å stille til gjenvalg i år.  Styret takker Bendt Rimer for innsatsen i Fuglevik Vel gjennom mange år.

 

Ønske om å fjerne veibom mellom Båthavnveien og Finnebingen

Det er ønskelig å få fjernet bommen som stenger for fri ferdsel mellom Båthavnveien og Finnebingen.  Dette av sikkerhetsmessige hensyn som betyr at vi får flere tilkjørsler til Fuglevik Syd.  I tillegg vil fjerning av bommen kunne føre til mindre trafikk og belastning på veiene.  Styret i Fuglevik Vel opplyste at man har ytret ønske om fjerning av bommen gjennom flere henvendelser til Rygge Kommune, men samtlige har blitt avvist av Rygge Kommune.  Styret vil gjøre nytt forsøk.

 

Badetrapp på skjæret

Prosjektet badetrapp på skjæret ble diskutert.  Styret gjorde oppmerksom på at alle kostnader til den nye badetrappen har blitt kreditert fra vår leverandør og er tilbakeført på Fuglevik Vel sin bankkonto.   Som tidligere opplyst ble den nye badetrappen ødelagt av ekstrem vær.  Skjæret på Fuglevik Syd er meget værhardt og prosjektet badetrapp innstilles inntil videre.

 

Forslag om enveiskjøring

Det kom forslag om å innføre enveiskjøring for å få bedre trafikksikkerhet.  Sameiet uttalte at dette var meget vanskelig å få gjennomført på Fuglevik. 

 

Utvide parkeringsplass i enden av Skogstien

Det var ønskelig å se på muligheten for å utvide parkeringsplassen ved enden av Skogstien som grenser mot skogen.  Grunneier opplyser at dette blir vanskelig å gjennomføre, fordi det er annen grunneier som eier denne grunnen.

 

Rydding av stier i skogen

Det kom forslag om at turstiene i skogene rundt Fuglevik bør utbedres.  Turstiene er utsatt uvær og at trær faller ned over stiene.  Det er ønskelig at det blir tatt kontakt med Rygge Kommune for å få opplysninger om hvilke muligheter som finnes for å få ryddet stiene.

 

Parkering på egen tomt

Medlemmene oppfordres til å parkere sine biler på egne tomter. 

 

Hageavfall og annet avfall:

Styret oppfordrer folk til å slutte å bruke skogen ved renseanlegget/ Finnebingen til å kaste avfall.  Det samme gjelder skogen på Fuglevik Nord.  Hageavfall skal deponeres på Solgård Skog eller egnet sted på egen tomt.  Annet avfall skal i konteinere eller hvis de ikke er plass her, skal det deponeres på Solgård Skog.

 

Årsmøte ble hevet.

 

Bendt Rimer takket for fremmøte.

 

 

Fuglevik vel, 06.07.2014

 

Følgende skal undertegne protokollen:

 

 

_____________________      ______________________    ______________________

Bendt Rimer                        Roy Olavesen                  Bjørg Irene Pedersen

Leder                                  Kasserer                         Sekretær

 

 

_____________________       ______________________

Ragnar Olafsen                    Kathrine Lindholm

REFERAT FRA ÅRSMØTE 16. JUNI 2013

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2013

Årsmøte i Fuglevik Vel, 16.6.2013  kl. 14.00 ble gjennomført på Naustet, Fuglevik Båthavn.  24 medlemmer deltok på medlemsmøte.

 

SAKSLISTE

 

1.    Registrering og kaffe fra kl. 13.30

2.    Konstituering av årsmøte

3.    Årsberetning

4.    Regnskap

5.    Valg av 3 styremedlemmer

6.    Forslag og orienteringer

 

Leder Per Otto Gargul ønsket velkommen til årsmøte. Bent Rimer ble valgt til møteleder og Bjørg Irene Pedersen ble valgt til sekretær. Innkalling og dagsorden ble godkjent.  Årsberetningen ble opplest og kommentert.

 

Saker styret har arbeidet med:

 1. Postkassestativ:  6 nye postkassestativ og nye postkasser til postkassestativene.
 2. Skilting av veier: Barn leker, kjør forsiktig
 3. Badetrapp på Skjæret
 4. Hoppetusse innkjøpt for vedlikehold av veier.
 5. Tilskudd til vedlikehold av brygge på Fuglevik Nord.
 6. Vedlikehold av veiene.

 

Årsberetningen ble godkjent.

 

Roy Olavesen gjennomgikk årsregnskapet for 2012.  Regnskapet viser et underskudd på 59.660,18.  Balansen viser sum 146.588,58 noe som også er foreningens egenkapital.  Årsregnskapet ble godkjent.

 

Skilting av veiene:  Barn leker, kjør forsiktig

Det er innkjøpt 4 stk. skilt med «Barn leker, kjør forsiktig».  Skiltene er satt opp i Husebyskogen, i krysset mellom Krokveien og Hjørnestien,  i krysset mellom Finnebingen og Strandveien samt i Skogstien.  Det ble fremmet ønske om å få et skilt plassert i krysset mellom Triangelen og Strandveien.

 

Vannkomite for sommervann
Styret har blitt kontaktet spørsmål om når sommervannet ville bli tilgjengelig.   Det viser seg at vannet hadde fryst i vinter, så sommervannet  ble ikke tilgjengelig før det var tint.  Det er en privat sommervannkomité som har ansvaret for sommervannet.   Styret oppfordrer de som representerer vannkomiteen til å gi opplysninger om hvem som er kontaktperson, slik at dette kan formidles til medlemmene av Fuglevik Vel og publiseres på Fuglevik Vels nettsider.  Sommervannet er nå tilgjengelig. 

 

Subbus for veivedlikehold:

2 lass med subbus vil bli bestilt og disse vil bli kjørt ut til depoer i Plassveien og Krokveien.

 

Privat veikomite

Det er i dag en privat veikomite i Strandveien, der medlemmene betaler 300,- pr. medlem i året for å spleise på veivedlikehold.  Årlig kjøpes det inn oppmalt asfalt, som blir benyttet til å tette hull i veien.   Det ble ytret ønske om at grunneier bør gi tilskudd for å vedlikeholde veiene på Fuglevik bedre.

 

Vedlikehold av veier:

Styret har bestemt at dersom noen ønsker å vedlikeholde veier, brygger, badetrapper etc. som er til for fellesskapet må man selv ta initiativ til dette. 

 

For at det skal være mulig å få et eventuelt tilskudd til slike prosjekter, bør det utarbeides en plan med en enkelt prosjektbeskrivelse og pristilbud.  Styret oppfordrer medlemmene om å søke Vellet om støtte til slike prosjekter.  Vellet har tidligere dekket inntil 20% av kostnad til veivedlikehold.

 

Valg av 3 styremedlemmer:

Rune Stubberud, Styremedlem og Bjørg Irene Pedersen, Styremedlem og sekretær ble gjenvalgt.  Jan Christiansen ble valgt inn som nytt styremedlem. 

 

Per Otto Gargul har hatt vervet som Styreformann i Fuglevik Vel i mange år.  Han ønsket ikke å stille til gjenvalg i år.  Styret takker Per Otto Gargul for innsatsen som Styreformann og primus motor i Fuglevik Vel gjennom mange år.

 

Høyde på hekker, gjerder og levegger

Det ble holdt en kort orientering om hva reguleringsplanen sier om maksimal høyde på hekker.  På Fuglevik Syd er det regulert en hekkhøyde på 1,5 meter og gjerdehøyde på maksimalt 1 meter.  Det ble foreslått å publisere reguleringsbetingelsene på Fuglevik Vel sine nettsider, slik at dette er opplysninger som blir tilgjengelig for alle medlemmene.

Det kom spørsmål om reglement om høyde på levegger.  Styret ønsker å få opplysninger om dette fra Rygge kommune og legge ut info på Fuglevik Vel sine nettsider.

 

Festkomite

Medlemmer har etterlyst flere sosiale aktiviteter for Fuglevik Vel, og medlemmer som er interessert i å være med i en festkomite bes melde fra til Rune Stubberud i Strandveien 26. 

 

Blir krysset i Strandveien/Finnebingen stengt?
Etter diverse gravearbeider er stengselen i Strandveien/ Finnebingen/ Båthavnveien fjernet.  Medlemmer ønsket å få svar om denne veistrekningen ville bli stengt igjen, og eventuelt opplysninger om når dette ville bli utført. 

 

Parkering på egen tomt

Medlemmene oppfordres til å parkere sine biler på egne tomter. 

 

Hageavfall og annet avfall:

Styret oppfordrer folk til å slutte å bruke skogen ved renseanlegget/ Finnebingen til å kaste avfall.  Det samme gjelder skogen på Fuglevik Nord.  Hageavfall skal deponeres på Solgård Skog eller egnet sted på egen tomt.  Annet avfall skal i konteinere eller hvis de ikke er plass her, skal det deponeres på Solgård Skog.

 

Årsmøte ble hevet.

 

Bendt Rimer takket for fremmøte.

 


                              Fuglevik vel, 16.06.2013

 

 

Følgende skal undertegne protokollen:

 

 

______________      _______________    ___________________
Per Otto Gargul         Bendt Rimer         Bjørg Irene Pedersen
Leder                         Møteleder            Sekretær

 

 

_____________________       ______________________

Kjell Emberland                        Jan Christiansen

REFERAT FRA ÅRSMØTE 10. JUNI 2012

 

 

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2012

Årsmøte i Fuglevik Vel,  10.6.2012  kl. 14.00 ble gjennomført på Naustet, Fuglevik Båthavn.  19 medlemmer deltok på medlemsmøte.

 

 

SAKSLISTE

 

1.   Registrering og kaffe fra kl. 13.30

2.   Konstituering av årsmøte

3.   Årsberetning

4.   Regnskap

5.   Valg av 3 styremedlemmer

6.   Forslag og orienteringer

 

 

Leder Per Otto Gargul ønsket velkommen til årsmøte.  Willy Josefsen og Ragnar Olafsen ble valgt til å undertegne protokollen.  Carsten Vogt ble valgt til møteleder. Innkalling og dagsorden ble godkjent.  Årsberetningen ble opplest og kommentert.

 

Saker styret har arbeidet med:

 1. Postkassestativ:  6 nye postkassestativ er kjøpt
 2. Postkasser:  Nye postkasser til postkassestativene.
 3. Skilting av veier: Barn leker, kjør forsiktig
 4. Badetrapp på Skjæret
 5. Hoppetusse innkjøpt for vedlikehold av veier.
 6. Tilskudd til vedlikehold av badebøyer.
 7. Hoppetusse.
 8. Vedlikehold av veiene - tilskudd fra Vellet til vedlikehold/ nyanskaffelser av fellesprosjekter. 
 9. Hageavfall og annet avfall.  Styret oppfordrer medlemmene til å slutte å bruke Finnebingen og skogen på nord for hageavfall.  Hageavfall skal deponeres på Solgård Skog.

 

 

Årsberetningen ble godkjent.

 

 

 

 

Carsten Vogt gjennomgikk årsregnskapet for 2011. 

Regnskapet viser et overskudd på 10.362,-. 

Balansen viser sum 206.348,- noe som også er foreningens egenkapital.  Årsregnskapet ble godkjent.

 

Postkassestativ med nye postkasser

Det er gått til innkjøp av 6 stk. nye postkassestativer. Disse skal erstatte de tidligere samlestativene som var i relativt dårlig forfatning.  Det er kommet forslag om å gå til innkjøp av nye postkasser som skal monteres på de nye postkassestativene. 

 

Postkassene vil bli gitt til medlemmene uten vederlag for de som har postkasse på de nye stativene.  De som ikke er medlemmer, betaler for å få ny postkasse på de nye postkassestativene. 

 

Det kom forslag fra salen om at styret burde lage navneskilt for å merke de nye postkassene.

 

Skilting av veiene:  Barn leker, kjør forsiktig

Det er innkjøpt 4 stk. skilt med «Barn leker, kjør forsiktig».  To av skiltene er satt opp i Husebyskogen og i Strandveien.  Per Otto Gargul ønsket forslag til hvor de to siste skiltene skulle plasseres.  Det kom forslag om å montere et skilt i krysset mellom Strandveien og Triangelen samt et skilt i krysset mellom Krokveien og Hjørnestien.

 

Badetrapp på Skjæret

Badetrapp er nå montert på Skjæret.  Badetrappen vil bli fjernet fra Skjæret hver høst før høststormene setter inn for fullt.  Badetrappen settes ut igjen om våren, etter at isen er gått og badesesongen nærmer seg. 

 

Valg av 3 styremedlemmer:

Gertrud Waulters, Styremedlem

Bendt Rimer, Styremedlem

ble gjenvalgt. 

 

Nytt styremedlem Roy Olavesen ble valgt som kasserer. 

 

Carsten Vogt som har hatt vervet som kasserer i Fuglevik Vel, ønsket ikke å stille til gjenvalg.  Styret takker Carsten Vogt for innsatsen som kasserer i Fuglevik Vel gjennom mange år.

 

Tilskudd for vedlikehold av badebøyer:

Det er gitt tilskudd til vedlikehold av badebøyer.  Kjettingene på 3 badebøyer har rustet i stykker og har blitt skiftet med ny kjetting.

 

Hoppetusse:

Hoppetusse er innkjøpt og lånes ut for å legge oljegrus/ vedlikehold av veiene på Fuglevik.  Ta kontakt med Rune Stubberud for utlån.

 

Vedlikehold av veier:

Styret har bestemt at dersom noen ønsker å vedlikeholde veier, brygger, badetrapper etc. som er til for fellesskapet må man selv ta initiativ til dette. 

 

For at det skal være mulig å få et eventuelt tilskudd til slike prosjekter, bør det utarbeides en plan med en enkelt prosjektbeskrivelse og pristilbud.  Dette kan oversendes styret, som i hvert tilfelle vil ta stilling til om det vil bli gitt et tilskudd eller ikke. 

 

For vedlikehold av veiene har oljegrus fungert bra, men smuldrer ofte bort etter hvert.  Per Otto Gargul gjorde oppmerksom på at for å få et vellykket resultat med oljegrus, så kreves det at oljegrusen må legges på veiene når det er på det varmeste på sommeren og det været har høy temperatur.

 

Dugnadsgjenger

Styret oppfordret medlemmene til årlig å gå sammen om å utføre dugnadsarbeid for vedlikehold av veiene.  Blant annet å tette hull i veien.   Styret ønsket at dugnadsgjengene bør stå ansvarlige for vedlikeholdsarbeider på de veistrekningen de bruker og tilhører.   

 

Utsette årsmøte til nærmere St.Hans for å få flere deltakere:

Det kom forslag om å utsette årsmøte til St. Hans tider, fordi da ville det sannsynligvis bli flere medlemmer som har anledning til å delta på årsmøte.

 

Hageavfall og annet avfall:

Styret oppfordrer folk til å slutte å bruke skogen ved renseanlegget/ Finnebingen til å kaste avfall.  Det samme gjelder skogen på Fuglevik Nord.  Hageavfall skal deponeres på Solgård Skog eller egnet sted på egen tomt.  Annet avfall skal i konteinere eller hvis de ikke er plass her, skal det deponeres på Solgård Skog.

 

Årsmøte ble hevet.

 

Styreleder Per Otto Gargul takket for fremmøte.

 

Fuglevik vel 10.06.12

 

 

Følgende skal undertegne protokollen:

 

 

 ____________         ___________       _________

Per Otto Gargul       Carsten Vogt         Bjørg Irene Pedersen

Leder                      Møteleder             Sekretær

 

 

_____________________    ______________________

Willy Josefsen                        Ragnar Olafsen

 

REFERAT FRA ÅRSMØTE 12. JUNI 2011

Årsmøte i Fuglevik Vel,  12.6.2011  kl. 14.00 ble gjennomført på Naustet, Fuglevik Båthavn.  17 medlemmer deltok på medlemsmøte.

 

 

SAKSLISTE

 

1.    Registrering og kaffe fra kl. 13.30

2.    Konstituering av årsmøte

3.    Årsberetning

4.    Regnskap

5.    Valg av 3 styremedlemmer

6.    Forslag og orienteringer

 

Leder Per Otto Gargul ønsket velkommen til årsmøte.  Kjell Martinsen og Cecilie Elisabeth Vinje ble valgt til å undertegne protokollen.  Carsten Vogt ble valgt til møteleder. Innkalling og dagsorden ble godkjent.  Årsberetningen ble opplest og kommentert.

 

Saker styret har arbeidet med:

 1. Deponering av subbus for vedlikehold av veiene.  4 lastebillass med Subbus er lagt ut på deponeringsplasser.
 2. Opprydding av avfallsplass i Husebyskogen.  Forslag innkommet om å fjerne hageavfall fra et skogsområde i Husebyskogen.
 3. Tilskudd til badebrygger.  Forslag innkommet om å dekke utlegg for vedlikehold av badebøyer.  3 kjettinger er innkjøpt for å erstatte opprustet kjetting på badebøyene.
 4. Vedlikehold av veiene - tilskudd fra Vellet til vedlikehold/ nyanskaffelser av fellesprosjekter. 
 5. Hageavfall og annet avfall.  Styret oppfordrer medlemmene til å slutte å bruke Finnebingen og skogen på nord for hageavfall.  Hageavfall skal deponeres på Solgård Skog.  

Årsberetningen ble godkjent.

Carsten Vogt gjennomgikk årsregnskapet for 2010.  Regnskapet viser et overskudd på 24.116.  Balansen viser sum 192.419, noe som også er foreningens egenkapital.  Årsregnskapet ble godkjent.

    

Postkassestativ

Styret har tidligere oppfordret medlemmene til å ta postkassene tilbake til egne tomter, fordi styret hadde fått opplysninger fra Posten at det ikke lenger var krav fra posten at postkassene skal være i samlestativer.  Grunnen til oppfordringen var at de fleste samlestativene var i relativt dårlig forfatning og at man hadde ønske å rive disse. 

 

Nå viser det seg at flere hytteeiere har hatt problemer med omadressering av post fordi de har flyttet postkassen tilbake til egen tomt.  Styret vil derfor undersøke med Posten om reglene for samlestativ er endret på nytt.

 

Det kom forslag fra medlemmene oppgradering av postkassestativ og eventuellt tilskudd til utbedring av stativene.  Dette vil bli behandlet etter at styret har avklart med Posten om reglene for samlestativene i hyttefelt.

 

Skilting av veiene:  Barn leker, kjør forsiktig

Forslag om skilting av veiene på Fuglevik med skiltet ”Barn leker, kjør forsiktig” ble fremsatt.  Grunnen til forslaget var at det oppleves at mange bilførere kjører i for stor fart i tettbygd strøk og på de smale veiene som er i hyttefeltene.  Om sommeren er det mange barn ute å leker.  Derfor kan skilting av veiene kan ha en preventiv virkning for å unngå at ulykker der barn blir påkjørt.

 

Styret har flere ganger tatt opp tema om skilting av veiene med Rygge Kommune, men vi har ikke fått tillatelse til dette på de offentlige veiene.  Når det gjelder de private veiene tilhørende Sameiet, ble det avklart på årsmøte av representant fra Sameiet at de tillot å sette opp skilting med ”Barn leker, kjør forsiktig” på veiene der de er grunneier. 

 

Parkering  i Strandveien

Betongelementene skal nå flyttes 1 meter inn på plenen og kommunen har lovet å gruslegge veikanten, slik at veien utvides og parkering langs veien muliggjøres.  Det er opplyst til styret at dette skal utføres ila 1 til 2 uker etter årsmøte.

 

Styret har hatt møte med kommunen om å åpne opp bommen v / Finnebingen, men har ikke fått positiv respons tilbake på dette.

    

Mye mer trafikk på Fuglevik Nord etter at boligfeltet ble bygd

Fra salen ble det sagt at Fuglevik Nord har hatt mye mer trafikk etter at boligfeltet ble bygd.  Dette er også årsaken til at det blir kjørt i høy fart i tettbygd strøk.  Styret tar kontakt med grunneier vedr. mulighet for skilting.

 

Valg av 3 styremedlemmer:

Rune Stubberud, Styremedlem

Bendt Rimer, Styremedlem

Bjørg Irene Pedersen, Sekretær

 

ble gjenvalgt.  Nytt styremedlem fra Fuglevik Nord, Gertrud Wauters ble valgt for 1 år.

 

Badetrapp

Det har vært tatt opp spørsmål vedr. badetrapp.  Styret opplyste at de har forsøkt å få til dette, men styret har ikke fått noen frivillige til å påta seg å fjerne badetrappen om høsten hvert år.

 

Cecilie Vinje ønset å påta  oppdraget vedr. fjerning av badetrapp og oppbevaring av denne gjennom vinterhalvåret.  Hun tar kontakt med Rune Stubberud vedr. badetrappprosjektet.

 

Badebøyer

Utplassering av badebøyer er tatt opp med kommunen .  Kommunen legger ut badebøyer på offentlig strand. 

 

På privat strand er det opp til grunneier å plassere ut badebøyer.  Når det gjelder montering av bøyer til båter, har styret ikke fått undersøkt dette med Rygge Kommune.  Derimot opplyser havnesjefen i Moss at reglene i Moss er at hvis man selv er grunneier, har man anledning til å legge ut bøye til båt.  Bøyer må ikke være til sjenanse for båttrafikken.

 

Forslag til opprydding i Husebyskogen

Når man skal rydde på annen manns eiendom, må vi ta kontakt med grunneier først.  Forutsetning er godkjenning fra grunneier. 

 

Medlemmet som har foreslått opprydding av hageavfall ved husebyskogen bes å ta kontakt med Lars Sundt Jensen, slik at man ikke gjør noe som grunneier er uenig om. 

 

Fuglevik vel kan hjelpe til med Container leie.  Det kom forslag fra salen om at Fuglevik vel hvert år burde leie et antall containere som står på fast plass ca. 1 uke som skal brukes til opprydding av hageavfall.  F.eks. 3 stk. Som plasseres forskjellige steder på Fuglevik.

 

Styreleder Per Otto Gargul takket for fremmøte.

 

Fuglevik vel 12.06.11

 

Følgende skal undertegne protokollen:

_________________    _____________   __________________ 

Per Otto Gargul         Carsten Vogt      Bjørg Irene Pedersen

Leder                        Møteleder           Sekretær

_________________    _______________
Kjell Martinsen          Cecilie Elisabeth Vinje

 

 

REFERAT FRA ÅRSMØTE 13. JUNI 2010

Årsmøte i Fuglevik Vel,  13.6.2010  kl. 14.00 ble gjennomført på Naustet, Fuglevik Båthavn.  24 medlemmer deltok på medlemsmøte.

 

 

SAKSLISTE

 

1.    Registrering og kaffe fra kl. 13.30

2.    Konstituering av årsmøte

3.    Årsberetning

4.    Regnskap

5.    Forslag

6.    Valg av 3 styremedlemmer

7.    Lansering av nye websider for Fuglevik Vel

 

Leder Per Otto Gargul ønsket velkommen til årsmøte.  Kjell Emberland og Ragnar Olafsen ble valgt til å undertegne protokollen.  Carsten Vogt ble valgt til møteleder. Innkalling og dagsorden ble godkjent.  Årsberetningen ble opplest.

 

Carsten Vogt opplyste i tillegg at han og Per Otto Gargul har vært i møte med Rygge Kommune og fått følgende informasjon:

·         Stengsel vil ikke bli fjernet fra Finnebingen

·         Parkering langs Strandveien tilfredsstiller ikke krav til parkeringsforbud

·         Innkommet forslag til parkering tas opp under punkt for forslag.

·         Kommentar vedr. kostnader til belysning langs veiene. Rygge Kommune har nevnt mulighet for at private må betale for veibelysning på Fuglevik.

 

Carsten Vogt gjennomgikk  regnskapet til Fuglevik Vel.  Det var kommentar fra salen vedr. ønske om høyere renter på innskudd via BN bank istedenfor nåværende bankforbindelse.  Fuglevik Vel skulle undersøke om muligheter for høyere innskuddsrente hos BN Bank enn Rygge Vaaler Sparebank.

 

Hans Hauge har kommet med forslag vedr. stor vannsamling fra Finnebingen til Skogstien.  Han mente at man kunne bore hull langs veien og lage rist for å drenere vann bort fra veien.  Det er store mengder vann om våren som gjør store skader på veien.  Videre var det forslag om å forsøke å sette ned fartsgrensen til 25 km og få skiltet veien med ny fartsgrense.

 

Forslaget sendes Anne Sofie Sødring som er grunneier for videre utredning, med forslag at hun bør ta kontakt med beboerne for å finne en løsning.

 

Forslag fra Kjell Emberland vedr. parkering i Strandveien.  Kjell Emberland har vært i kontakt med Rygge Båtforening og følgende forslag til løsning på parkeringsproblemene i Strandveien er kommet frem;

 

1.    Rygge Båtforening tilbyr seg å flytte gjerdet langs Strandveien ca 2 meter inn på plenen.  Det forutsettes at Fuglevik vel fjerner buskene som er plantet langs gjerdet og tar kostnadene til en gravemaskin for å fjerne røttene til buskene.

2.    Rygge kommune har tilbudt seg å ta kostnad og arbeid ved legge toppdekke for å utvide veien til parkering langs Strandveien.

 

Fuglevik Vel innvilget enstemmig Kr. 9.000,- + mva. i støtte for å dekke gravemaskin og fjerning av busker langs Strandveien.

 

Valg av styremedlemmer: 
Carsten Vogt ble gjenvalgt, Bent Rimer ble gjenvalgt.

Et styremedlem fra Nord skulle velges.  Ingen forslag fremkom.  Styret fikk fullmakt til  å finne et styremedlem fra Nord. 

 

Etter valget består styret av følgende personer:

 

Per Otto Gargul, Styreleder

Bjørg Irene Pedersen, Sekretær

Carsten Vogt, Kasserer

Bent Rimer, Styremedlem

1 styremedlem fra Nord,

Rune Vidar Stubberud, Varamedlem

 

Nye Websider til Fuglevik Vel ble lansert og vist for medlemmene.  Websidene har blitt oppdatert med møtereferater og årsberetninger for de siste 3 årene og vil fortløpende bli oppdatert med informasjon.

 

Webadresse til det nye nettstedet er : http://www.fuglevikvel.com

 

Styreleder Per Otto Gargul takket for fremmøte.

 


Fuglevik Vel 13.06.10  

 

 

 

Følgende skal undertegne protokollen:


________________  ________________   ________________ 

Per Otto Gargul     Carsten Vogt           Bjørg Irene Pedersen

Leder                   Møteleder               Sekretær


________________  ________________ 

Kjell Emberland     Ragnar Olafsen

 

 

REFERAT FRA ÅRSMØTE 14. JUNI 2009

År 2009, den 14. juni, ble det avholdt årsmøte i Fuglevik Vel på Naustet i Fuglevik Båthavn, Rygge.

Tilstede var 34 medlemmer. Styreleder ønsket velkommen til årsmøtet.  Til møteleder ble valgt Carsten Vogt.  Innkallelsen var sendt til alle foreningens medlemmer i.h.t. vedtektenes § 5.  Innkallingen ble utsendt 31.05.09 og var således innenfor fristen.  Det fremkom ingen innsigelser til innkallingen.

Møteleder gjennomgikk den utsendte dagsorden.  Anne Sofie Sødring bemerket at det sto på innkallingen at hun skulle være tilstede.  Ingen hadde kontaktet henne.  Videre påpekte hun at post 10. orientering ved Lars Sundt Jensen, heller ikke var klarert med ham på forhånd.

Møteleder beklaget at hun ikke var kontaktet på forhånd, det skulle hun ha blitt og det var en feil fra Styrets side.

Når det gjaldt tilstedeværelsen til Lars Sundt Jensen, så forklarte styreleder at han hadde avtalt med han på forhånd og at jan ville komme så sant det ikke kom noe i veien.  Han hadde ikke senere hørt noe fra Lars Sundt Jensen og regnet med at han ville komme.  Med disse bemerkningene ble dagsordnen godkjent.

Til å undertegne protokollen sammen med møteleder ble valgt Dag Olsen og Rune Stubberud.

ÅRSBERETNING
Årsberetningen ble lest og kommentert.

ÅRSREGNSKAP
Årsregnskapet ble lest og kommentert.
Anne Sofie Sødring bemerket at under inntekter hadde Fuglevik Sameie fått en egen linje.  Hun mente at linjen burde stå i de årene Vellet fikk penger fra Sameiet.  Møteleder opplyste at linjen ville bli tatt bort når det ikke sto beløp i linjen.

FORSLAG/ SAKER
Under denne posten ble følgende saker tatt opp/ diskutert:
- Eiendomskatt

- Informasjon til medlemmene. Det ble her opplyst at vellet jobber med en internettside som alle vil kunne gå inn på.  Her vil styret legge ut informasjon fra møter, saker som det jobbes med og rene faktaopplysninger.

- Søppel.  Beboerne på hyttene oppfordres til å benytte avfallsplassen Solgård Skog til større avfall som ikke skal kastes i de utplasserte dunker.

- Lys langs veiene.  Betales av kommunen idag.

- Parkering i Strandveien (Kaos om sommeren, det parkeres overalt.  Styret tok dette opp med kommunen i forbindelse med utvidelsen av båthavna.

- Badetrapp syd, er under arbeid

- Åpne for utkjørsel fra Finnebingen og ut i Båthavnveien.  For å avlaste en del av trafikken som idag går via Strandveien og for å kunne ha flere innkjørsler for utrykningskjøretøy.

- Vedlikehold av veiene

Styreleder og møteleder sa at man på bakgrunn av det som kom på møtet, ville ta et møte med Rygge Kommune, for å gjennomgå  en del av de sakene som kom opp på årsmøtet.

VALG
På valg var: Per Otto Gargul, Ragnar Olafsen og Wenche Elfstedt.
Camilla Andersen, som har fungert som sekretær og varamedlem, ble valgt som styremedlem og sekretær.  Ragnar Olafsen og Wenche Elfstedt tok ikke gjenvalg.  Per Otto Gargul ble gjenvalgt for 2 år.  Som nytt styremedlem ble valgt Bjørg Irene Pedersen.  Som varamedlem ble valgt Rune Stubberud.  Per Otto Gargul ble gjenvalgt som styreleder.

Styret for 2009 består da av følgende:
Per Otto Gargul, Styreleder (Valgt til 2011)
Camilla Andersen, Sekretær (Valgt til 2010)
Carsten Vogt, Kasserer (Valgt til 2010)
Bendt Rimer, Styremedlem (Valgt til 2010)
Bjørg Irene Pedersen, Styremedlem (Valgt til 2011)
Rune Vidar Stubberud, Varamedlem (Valgt til 2011)

INNMELDNING TIL BRØNNØYSUNDREGISTRENE
Styret tar sikte på å melde inn Fuglevik Vel til Enhetsregistrene i Brønnøysund.

ORIENTERING OM UTBYGGING
Lars Sundt Jensen hadde meldt forfall og denne posten utgikk derfor


___________________                       ____________________    
Per Otto Gargul(Styreleder)                Carsten Vogt (Møteleder)    


___________________                       ____________________
Dag Olsen                                          Rune Vidar Stubberud

REFERAT FRA ÅRSMØTE I FUGLEVIK VEL 15. JUNI 2008

Vi takker alle medlemmer som møtte frem og en spesiell takk til Anne Sofie Sødring som representerte Sameiet.

Saksliste:

1. Registrering
Det var 28 medlemmer av vellet som ble registrert som frammøtte på årsmøtet.

2. Konstituering av årsmøtet:
Carsten Vogt ble valgt til møteleder.  Jan M Kolstad og Michael O'Sullivan ble valgt til å undertegne referatet fra årsmøtet.

3. Årsberetning
Lest og godkjent

4. Regnskap
Lest og godkjent

5. Forslag
Ingen innkomne forslag

Saker fra salen:
a. Sommervannet på syd skal driftes av eget "utvalg" da dette ble bestemt på årsmøtet i 98/99.  
1. Det ble foreslått at utvalget skulle betale tilbake årets tilskudd.
2. Det ble foreslått at utvalget kunne beholde tilskuddet, men det skulle endres praksis fra dags dato.

Styret ser på saken og finner informasjon fra tidligere styreleder, før det blir tatt en avgjørelse i saken. 

b. Det ble fremmet et ønske om å prøve å stoppe sanking av stein i strandsonen i enden av Strandveien.  Dette er et stort problem, da dette medfører ødeleggelser av veien.  Beboerne ønsker å flytte noen store steiner fra stranden og høyere opp mot veien for å hindre framkommelighet.  De ønsker også å sette opp en kjetting av samme grunn.  De ønsker ikke å foreta noen endringer av miljøet ved bruk av unaturlige materialer.  Der er behov for maskinell hjelp for å flytte de store steinene. 

Sameiet representert av Anne Sofie Sødring var i utgangspunktet positiv til forslaget, men ønsket å ta kontakt med Bjørn Mikarsen i Rygge Kommune for en formell godkjenning.

c. Fra Sameiet kom det en sterk oppfordring til hyttebeboerne og andre om at man skal parkere på egen tomt der dette er mulig.  Veiene skal kun brukes til parkering av de som ikke har tilgang til egen tomt og det bør ikke parkeres mer enn en bil pr. hytte langs de smaleste veiene.  Besøkende oppfordres til å benytte veier litt lengre unna.  Dette gjelder både beboere på syd og nord. 

d. Det er ønske om å åpne bommen ved Skogstien da denne skaper trafikale problemer i området.  Sameiet tar saken og Vellet stiller seg gjerne til disposisjon hvis det er ønskelig.

6.  Øking av kontingent fra 200,- til 300,- fra og med 2009 ble godkjent.

7. Valg:
Styremedlem: Carsten Vogt, Styremedlem: Bendt Rimer, Vararepresentant Camilla Andersen, alle for en periode på 2 år.

Det kom ingen innvendinger og disse ble klappet inn med overstående verv.
Styret består da av:

Styreleder: Per Otto Gargur, e-post:
p.gargul@isoteam.no  
Styremedlem: Carsten Vogt, e-post:
carsten.vogt@no.ey.com
Styremedlem: Ragnar Olafsen, e-post: ragnar.olafsen@fortum.com
Styremedlem: Bendt Rimer, e-post: bendtrime@online.no
Styremedlem: Wenke Elfstedt
Vararepresentant: Camilla Andersen: e-post:
camilla@xto.no

4 fra nord og 2 fra syd.  Ved neste valg er det ønskelig at dersom det er mulig skal representantene fordeles med 3 fra syd og 3 fra nord.

8. Orientering om utbygging av båthavn:
Ved representant fra Rygge Båtforening Eivind Ventzel Jensen.  Foreningen er 40 år, havnen åpnet 5 år etter stiftelsen.  Pr. idag er det 800 medlemmer, havna har ca. 308 plasser.  Det er et økende behov for større plasser.  Ventetiden på fast plass ligger på 10 - 15 år.  Den nye havna vil gi 80 nye plasser.  Det er tatt etiske og miljømessige hensyn til omgivelsene i planene, moloen blir avrundet noe som skal være gunstig i forhold til vær, vind og bunnforhold.  Den vil ikke bli bredere eller høyere enn dagens molo.  Utbyggingen vil koste ca 12 millioner hvor 6 millioner går til molo og 6 millioner går til utskifting av bryggene.  Stein som skal brukes får foreningen gratis.  Byggingen vil foregå fra ca. 15. november til 15 mars slik at det blir til minst mulig belastning for hytteeiere.  Eventuelle slitasje og ødeleggelse av veier vil bli reparert.  Det vil også bli foretatt noen små justeringen på et senere tidspunkt. 

Du kan lese mer om Rygge båtforening på deres hjemmesider
http://www.ryggebf.no

Planbeskrivelsen finner du ved å gå til denne siden: http://rygge.kommune.no/no/Resurs/Globalsok/?quicksearchquery=b%c3%a5thavn

En artikkel om saken fra i våres i Moss Avis finner du ved å gå til:
http://www.moss-avis.no/apps/pbcs.dll/article?AID=/20070306/NYHET/103060064

______________________   __________________________  _____________________
Per Otto Gargul                  Michael O'Sullivan               Jan M. KolstadVedlegg til årsmøtereferat 2008

Oppdaterte adresselister:
Vi har nå fått oppdatert våre adresselister med hjelp fra Rygge Kommune og sender derfor årsmøtereferat til alle beboerne i området.  Vi håper så mange som mulig vil ha et ønske om å melde seg inn i Vellet.  Vi håper de som opplever feil vil gi oss en tilbakemelding, om noen får høre om noen som ikke har mottatt informasjon til Vellet, håper vi å få tilbakemelding om dette også.

Vellets formål er:
* Medvirke til best mulig sosialt miljø i nærområdet
* Arbeide for maksimal tilgjengelighet i strandområdene
* Hjelpe til med vedlikehold av lokale veier (økonomisk, deponering av grus)
* Hjelpe til med prosjekter og arrangementer (økonomisk, tråd til om nødvendig)
* Ivareta hytteeiernes felles interesser overfor kommunen, grunneiere og andre instanser
* Holde hytteeierne informert om kommunale vedtak som angår oss

Sommervann Fuglevik syd:
Nåværende styre fikk på siste årsmøte opplyst at det ble fattet et vedtak på årsmøte i Fuglevik Vel 2002 om at Vellet ikke lenger skulle ha befatning med sommervannløsningen økonomisk eller driftsmessig.

På grunn av ekstra store kostnader våren 2007 ble det søkt om støtte til sommervannledningen.  Styret ga en støtte på 10.000 kr, men gjorde samtidig oppmerksom på at det ikke kunne påregnes mer støtte i fremtiden.

Opparbeidelse av Strandveien:
Dette er ikke en sak styret i Vellet har jobbet med. Beboerne i veien tok selv initiativ til at veien skulle forbedres.  De startet en egen komitè. De jobbet for å få inn priser fra forskjellige tilbydere, for å få inn penger fra alle beboerne i veien og la ned en del egeninnsats i opparbeidelse av veien.  Da de hadde en klar prosjektbeskrivelse med økonomiske rammer, sendte de en søknad til Vellet om et eventuelt tilskudd.  Prosjektet kom på 40.000,- kr. Vellet ga et tilskudd på 10.000,- kr som utgjør 25%.  Tilskuddet ble gitt etter at prosjektet var gjennomført.  Dette er en pekepinn på hva vi har gjort i et tilfelle der de som virkelig ønsket seg noe, sto på og fikk litt igjen for jobben de har lagt ned.  Det er viktig for oss å presisere at Vellet gjerne bistår økonomisk, men vi tar ikke på oss prosjekter og vi lover heller ikke hvor mye hvert prosjekt vil få i tilskudd.

Deponering av grushauger:
Annethvert år blir det deponert grushauger rundt på forskjellige steder.  I år ble dette gjort på syd ved Skogstien/Finnebingen og ved Skogstien/Tømmerveien på nord ble det lagt ved Krokveien/Husebyskogen, Krokveien/Skråfjellet og Skaret/ Krokveien.  Styret tar hvert år en befaring på området før vi deponerer grusen og vurderer da hvor det er størst behov for grus.  Deretter fordeles den grusen vi får på plasser vi anser det nødvendig.  I år fant vi at det ikke var nødvendig å deponere grus mer enn et sted i nærheten av Skogstien da denne var i relativt god forfatning i forhold til andre veier.  Det er viktig at alle tar sin del av jobben med å fylle i hull i veien, alle skal fylle i utenfor egne tomter.  Denne grusen skal ikke benyttes på egne tomter.  Det kan jo være lurt å lage en liten nærmiljødugnad med kaffe og noe attåt, på denne måten kan man bli bere kjent og lufte "verdensproblemer".

Tilskudd fra Vellet til felles interesser (veier, brygger, badetrapper, arrangementer etc.):
Styret har bestemt at dersom man ønsker tilskudd til eventuelle reparasjoner av fellesutstyr, eller prosjekter av forskjellige slag, må de som ønsker noe gjort, innhente priser, beskrive hva prosjektet går ut på og sende dette til styret.  Styret vil ta stilling til om det er berettiget et tilskudd eller ikke i hver enkelt sak.

Man kan ikke ta en sak i egne hender og forvente at Vellet skal bistå økonomisk i ettertid.  Vellet kan bistå økonomisk på mange områder, vedlikehold av felles utstyr, veiprosjekter, fellesarrangementer og så videre, men man må spørre først og grave siden.

Badetrapp på Skjæret:
Det har tidligere vært en badetrapp på Skjæret på syd.  Denne er dessverre blitt tatt/ødelagt av høst-/ vintervær.  Styret har vært i kontakt med en hytte-eier på Syd som skal forsøke å få satt opp en ny badetrapp på Skjæret før badesesongen 2009 starter.

Websider - framtidsrettet:
Styret ønsker at Vellet skal være framtidsrettet, vi vurderer derfor å opprette egne hjemmesider der medlemmene kan hente informasjon og gi tilbakemeldinger på ting de ønsker å få gjort noe med.

Det vi også er klar over er at mange idag har e-post og det hadde vært kjekt om vi kunne sende ut informasjon, innkallinger, innbetalingsblanketter osv. via e-post.  Dette er både raskere og billigere.  

Nederst på årsmøtereferatet finner dere en slipp dere kan sende oss tilbakemeldinger, eller enda enklere, ta kontakt via e-post til
camilla@xto.no eller en av de andre i styret, adresser finner dere i referatet.

Med dette ønsker styret alle en riktig god høst og vi gleder oss allerede til ny sesong på Fuglevik.
 

REFERAT FRA ÅRSMØTE I FUGLEVIK VEL, 17. JUNI 2007

Vi takker alle medlemmer som møtte fram og en spesiell takk til Anne Sofie Sødring som representerte Sameiet.

Saksliste:

1. Registrering:
Det var 42 medlemmer av Vellet som ble registrert som frammøtte på årsmøtet.  Til sammen var det 64 personer tilstede.

2. Konstituering av årsmøtet:
Styreleder ble valgt til møteleder.  Morten Bunes og Dag E. Olsen ble valgt til å undertegne referatet fra årsmøtet.

3. Årsberetning
Lest og godkjent

4. Regnskap:
Lest og godkjent

5. Forslag til endring av vedtekter for Fuglevik Vel:
a) Endring i § 4. Styret skal bestå av 5 medlemmer og et varamedlem.  Styret velges med 2 medlemmer og 1 vara annethvert år og 3 medlemmer i mellomliggende år, på grunn av at man da kan skape bedre kontinuitet.  § 5 punkt 3 blir endret fra vararepresentanter til varamedlem.  Endring i § 5 Årsmøtet skal avholdes innen utgangen av juli, grunnet vanskelig å leie lokale i juli pga. ferieavvikling.  Det er lettere å jobbe med innkomne saker inneværende år dersom man avholder årsmøtet tidlig på sesongen.
b) Endring i § 5 punkt 5 Innkomne forslag.  Forslag fra medlemmer som ønskes behandlet av årsmøte, må være styret i hende i god tid før årsmøtet.  Begrunnelsen for dette er at man har innkalling ca. 14 dager før årsmøtet, mange kommer ikke på at de ønsker å fremme en sak før de mottar innkallelse og da er det ifølge dagens vedtekter for seint å fremme forslag. 

Årsmøtet stemte over forslagene til endringer; enstemmig vedtatt.

6. Valg:
Sittende styre stiller til gjenvalg. Camilla Andersen stiller til valg som vararepresentant.   Det kom ingen innvendinger og hele styret ble klappet inn med følgende verv:

Styreleder: Per Otto Gargul
Styremedlem: Carsten Vogt
Styremedlem: Ragnar Olafsen
Styremedlem: Bendt Rimer
Styremedlem: Wenke Elfstedt
Vararepresentant: Camilla Andersen

7. Eventuelt
a. Veier:

Innkommet brev fra en hytteeier påpeker at det kanskje er Rygge kommune som er forpliktet til å asfaltere alle veier i kommunen.  Dette stiller styret seg noe tvilende til, men de vil se på saken.  Sameiet mente også at veiene er på privat grunn og dermed kan ikke kommunen gjøre noen inngrep uten sameiets samtykke.

Dette førte til en lang diskusjon om veier og hvilke ønsker man har. 

Noen vil at veiene skal forbli som det er med påfylling av subbus på steder det er nødvendig.  Dette har sjarm og gir sommerfølelse og det er fartsdempende i kraft av seg selv. 

Noen ønsker at veiene skal lutes eller saltes for å minske oppvirvling av støv, og noen ønsker et nytt mer varig veidekke enten asfalt eller gjenbruk av asfalt.  I denne sammenheng ble også oljegrus nevnt som et forslag. 

Grunnen til at man ønsker forbedringer er at trafikken har økt og slitasjen på veien fører til meget dårlige veier som visse steder er i så dårlig forfatning at det er til skade for bilene. 

Et av ankepunktene for å utbedre veiene på Fuglevik, er det økonomiske, hvem skal betale og hvem skal drive inn pengene er spørsmål som må vurderes.  Det ble fremmet flere forslag om at Vellet eller Sameiet skulle utrede noen forslag til mulige løsninger til forbedringer av vei. 

Det er blitt brukt remix (opphakket asfalt) i Skogstien, dette er et fast veidekke som ser ut som grusvei.  Sameiet gjorde det klart at dette ikke var Sameiets oppgave alene og de var villige til å vurdere eventuelle forslag, men de ville ikke stille seg økonomisk ansvarlig. 

Sameiet sa også at det har vært stor utbygging på flere tomter de siste årene og dette har medført at store biler har blitt brukt for å frakte materialer, dersom disse er med på å ødelegge veiene, burde den enkelte hytteeier vært ansvarlig for å sette i stand veiene.  Dette er ikke bestemt i festekontrakten.  Festekontrakten sier at både utfester og fester er ansvarlig for vedlikehold av veiene. 

Styret sa seg villig til å se på noen mulige løsninger og innhente priser.  Dette skulle så sendes til Sameiet for vurdering og medlemmene skulle få en tilbakemelding på utredningene.  Styret kan ikke pålegge hytteeierne å være med på å betale for mulige nye veier, det er det bare Sameiet som kan gjøre.  Når forslagene er vurdert vil det muligens bli satt ned en komitè for videre arbeid med vei prosjektet.

b. Trær:
Det ble stilt spørsmål om det står noe i loven om kutting av høye hekker og trær.  Sameiet svarte at det er ikke mulig for den enkelte fester å kutte ned trær uten samtykke fra sameiet, det er de som er eierne av tomtene og trærne. 

Sameiet med skogsjef Pettersen har gått over tomtene og blitt enige om hvilke trær som skal fjernes og hva som skal bestå.  Furutrær skal ikke fjernes, de er en del av kystkulturen, så lenge de ikke er til noe fare.  Osp og døde trær kan fjernes.  Topping av trær er ikke ønskelig da dette sjeldent blir pent.  For godkjenning kontakt Sameiet ved Anne Sofie Sødring eller skogsjef Pettersen på telefon 901 19 735.

I forhold til hekker (og trær) er dette regulert i naboloven.  Hekker kan ikke være mer enn 200 cm, Sameiet mener at de maks bør være på rundt 150 - 180 cm.  Dersom naboen ikke kutter hekken, kan man etter loven og Sameiets samtykke klippe denne, men da ikke lavere enn 200 cm.

c. Molo:
Det kom spørsmål om det i forhold til ny molo på Fuglevik er utarbeidet statistikker på endringer i omgivelsene når bølgene vil endres som følge av utbyggingen.  Dette kunne styret og Sameiet avkrefte.  Det er ikke tatt hensyn til noen av de klagepunktene som er satt fram.  Planen er godkjent, det eneste usikre moment nå er det finansielle.

d. Stein i strandsonen:
Det er blitt observert at flere fjerner stein i store mengder fra strandsonen, spesielt skjer dette i enden av Strandveien.  Dette har medført endringer i strukturen på stranden.  Dette er ikke ulovelig, men miljøet forandres og man oppfordres til å ikke gjøre dette.  Det er mange bønder i nærmiljøet som rydder stein fra jordene og dette er også fin rund stein som man kanskje kan få mot å kontakte bonden.

e. Badetrapp:
Det er behov for en badetrapp på skjæret.  Styret vil ta kontakt med en primus motor for en av bryggene på nord for å få informasjon om hvor man kan få laget en trapp.

_________________       _______________      ________________
  Per Otto Gargul           Morten Bunes                Dag E. Olsen