VEDTEKTER FUGLEVIK VEL

§ 1


Fuglevik Vel har til formål å verne om medlemmenes rettigheter og deres felles interesser.  Fuglevik Vel er upolitisk.


§ 2


Vellets virkefelt er begrenset til hytte- og hus tomter på Fuglevik nord og Fuglevik sør i Rygge Kommune.§ 3


Rett til medlemskap har hytte- og huseiere innenfor nevnte område.  Hver tomt, hytte eller hus kan ha ett medlemskap.  Innmelding skjer til styret.  Årskontingenten fastsettes av årsmøte, betales forskuddsvis og følger kalenderåret.  Styret kan beslutte et medlem strøket, dersom kontingenten ikke er betalt til fastsatt tid.

 § 4


Fuglevik Vel ledes av ett styre.  Styret skal bestå av 5 medlemmer og 1 varamedlem.  Styret velges med 2 medlemmer og 1 varamedlem annethvert år og 3 medlemmer i mellomliggende år.  Lederen velges ved særskilt valg.  Styret er beslutningsdyktig når minst 3 styremedlemmer er tilstede. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende.  Styret fører protokoll fra sine møter.  Styret kan ikke - uten spesielle fullmakter - forplikte medlemmene utover kontingenten.

                                              
§ 5

Årsmøte skal avholdes innen utgangen av juli.  Kunngjøring skjer på vellets nettside, ved oppslag på epost til de av medlemmene som har det, med 14 dagers varsel. Innkallingen samt regnskap og orientering om de saker som årsmøte skal behandle legges ut på nettsiden. De medlemmene som ber om det, kan få tilsendt årsmøtepapirer pr post, ved henvendelse til styret. Årsmøte ledes av en dirigent, valgt ved møtets begynnelse.    

Årsmøte behandler:


1. Styrets beretning
2. Årsregnskap/ revisors beretning
3. Valg:

a)    Leder

b)    Styremedlemmer

c)    Varamedlem

d)    Revisor

e)     Valgkomite med to medlemmer 

4. Fastsettelse av kontingent
5. Innkomne forslag:
Forslag fra medlemmer som ønskes behandles, må være styret ihende i god tid før årsmøte.  
6. Eventuelt

Ved avstemming har hvert medlem kun 1 stemme.  Skriftlig fullmakt kan gis. Alle saker avgjøres ved alminnelig flertall blant fremmøtte medlemmer med mindre annet er bestemt.  Ved stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende.  

Årsmøteprotokollen underskrives av møteleder og to medlemmer valgt på årsmøte.  Utskrift av protokollen legges ut på vellets nettside (sendes samtlige medlemmer). 

 

§ 6

Ekstraordinært årsmøte innkalles når styret finner det nødvendig, eller når minst 1/3 del av medlemmene finner dette nødvendig.

Innkalling skal skje i henhold til saksliste og redegjørelse for de saker som skal behandles.  Innkalling skal skje med minst 8 dagers varsel.

 

§ 7


Vedtektsendringer skal kun skje på årsmøte og det kreves minst 2/3 dels flertall av de avgitte stemmer.'

 

 § 8


Fuglevik Vel kan oppløses.  Det må behandles på to påfølgende ordinære årsmøter og krever minst 3/4 dels flertall av de avgitte stemmer. Avstemmingen skal skje skriftelig. 

 


Vedtektene for Fuglevik Vel ble enstemmig vedtatt på årsmøte 21. juli 1989 og ble korrigert på årsmøte 17. juni 2007.