Årsberetning 2018

Styrets sammensetning

Leder: Kathrine Lindholm

Styremedlemmer: Ellen Borg, Arne Revhaug, Torun Degnes, Heidi Fuglum,

Varamedlem: Elin Stokkenes

Revisor: Petter Schmedling

 

Medlemmer

Ved utgangen av 2018 bestod Fuglevik vel av 144 medlemmer. Dette er en positiv utvikling fra tidligere år og vi er fornøyd med at vi er på vei mot at alle hytteeiere på Fuglevik er medlemmer.

 

Styrets arbeid 

Styremøter

Det er avholdt 3 styremøter siden forrige årsmøte.

Generelt

Styret jobber kontinuerlig med å forbedre medlemslisten med riktige eiere og mail adresser. Medlems kontingenten og innkallingen til årsmøte sendes som tidligere med post slik at vi sikrer at alle får disse. Vi setter stor pris på at medlemmene gir oss tilbakemelding ved adresseendring og ber om forståelse for at det noen ganger kan ta tid å få tilbakemelding fra styret.

Det viktigste styret nå har fått på plass er en avtale med et firma som kan vedlikeholde veiene våre. Det betyr at Vellet nå sørger for veivedlikehold gjennom medlemmenes innbetalinger.

Økonomi

Fuglevik vel har god økonomi. Den økonomiske situasjonen blir gjenspeilet i regnskapet for 2018. 

 

Temaer styret har jobbet med:

 

Veier på fuglevik.

Fuglevik vel står for vedlikehold av alle private veier innenfor vellets område, i samarbeid med grunneier. Vi har i år hatt en entreprenør som har kjørt på masse og skrapet de fleste grusveier i hytteområde syd og nord. Dette ble gjort i påsketider og vi satser på å gjenta dette neste år. Vi ser at det er blitt noen huller på nytt, men det må vi ta selv med masse fra en haug i Skogstien eller Husebyskogen. Vi vil i år også prøve med støvbinding første uke i juli om været passer. Dette er en prøve for å se hva vi oppnår for pengene.

Internett.

Vi har i våres fulgt opp dialog med to selskaper i forhold til et tilbud om bedre internettilbud på Fulgevik.

Den undersøkelsen som ble gjort tidligere i vinter viste stor interesse for et bedre tilbud og en ca 50/50 fordeling mellom ønsket om fritidsabonnement og helårsabonnement. Det foreligger to alternative modeller levert av henholdsvis Breiband.no og Telenor som styret har fulgt opp. Begge alternativene krever at tilstrekkelig mange tegner seg for medlemskap. 

Styret har vært i kontakt med Breiband.no og telenor som ønsker å tilby internett og bredbåndsløsning til hytteeierne. Info om dette kommer i egen mail.

 

Badebrygge fuglevik Sør

Styret har bevilget penger til forbedringer av fellesbryggen ved snuplassen ved Storeskjæret. Dette arbeidet var planlagt oppstartet i vår.

  

Badebrygge fuglevik Nord

Badebryggen i nord er også planlagt forbedret. Styret ser seg positiv til dette og dekker kostnadene i prosjektet.

 

Veinavn

Når Rygge kommune og Moss kommune slår seg sammen til en kommune 1. januar 2020 må alle adressene i den nye kommunen være unike. Entydige adresser er viktig for alle, men kanskje aller viktigst for nødetater og transportnæring. Det er også viktig for ulike registre at gatene har entydige, unike benevnelser til bruk i alle registre.

Skogstien er ett av de navnene som er brukt både i Rygge og Moss og det er foreslått en navneendring på Fuglevik. Styret har jobbet hard for å forhindre at Skogstien endrer navn, men vi har ikke klart å endre kommunens innstilling. Styret i Fuglevik vel er gjort kjent med at Skogstien på Fuglevik syd er foreslått endret til Alfhild Sundts vei.

 

 

 

 

 

 

 

 

Årsberetning 2017

Styrets sammensetning 

Leder:Kathrine Lindholm 

Styremedlemmer:Ellen Borg, Siri Øyen Ellingsen, Torun Degnes, Heidi Fuglum 

Varamedlem:Arne Revhaug 

Revisor: Petter Schmedling 

 

Medlemmer 

Ved utgangen av 2017  bestod fuglevik vel av 145 medlemmer.

 

Styrets arbeid 

Styremøter 

Det er avholdt 4 styremøter siden forrige årsmøte. 

 

Generelt 

Styret har i år jobbet med flere saker til felles beste. Vi besluttet i fjor at medlemskontigenten og annen informasjon kun skulle sendes digitalt. Vi har jobbet med å få oppdatert medlemslistene med riktige adresser og ser at dette krever masse arbeid og oppfølging. Vi håper at listene etterhvert vil bli av god kvalitet, men ser at medlemsinnbetalingene sank i fjor. Vi besluttet derfor i år å fortsette med årsmøteinnkalling og kontigent innkreving per mail, med den kostnaden det medfører for å sikre at vi når flest mulig. Vi setter stor pris på at medlemmene gir oss tilbakemelding ved adresseendring og ber om forståelse for at det noen ganger kan ta tid å få tilbakemelding fra styret. 

 

Ellers så har hovedfokuset nå vært å få en veiavtale i boks. Vi kommer derfor til å jobbe hardere med å få alle hytteeierne med som medlemmer. Når vellet nå står for all vedlikehold av veiene så er det bare rett og rimelig at alle er med å dele på denne kostnaden. Hjelp oss gjerne med å verve naboer som enda ikke er med. 

 

Økonomi 

 

Fuglevik Vel hadde en nedgang i antall betalende medlemmer høst 2017, noe som kan skyldes at vi sendte ut innbetalingsbrev bare digitalt. Vi valgte derfor  sende ut en påminnelse med vanlig post, selv om dette innebar utgifter til porto. Dette ga resultater og pr 31.12.17 hadde vi fått innbetaling av medlemsavgift fra 145 medlemmer. 

 

  

Temaer styret har jobbet med: 

 

Veier på fuglevik. 

Fuglevik vel står for vedlikehold av alle private veier innenfor vellets område, i samarbeid med grunneier.  

 

Det ble gjort noe arbeid på veiene på fuglevik nord i fjor sommer.Arbeidet skal være ferdigstillt før sommeren i år. 

 

Styret har vært på befaring på fuglevik og registrert de områder som bør forbedres. Vi har forespurt en leverandør om en vedlikeholdsavtale, og venter på tilbud. Vellstyret ønsker å gjøre en avtale for vedlikehold av alle de privateide veiene på Fuglevik hytteområde slik at vi unngår store kostnader enkelte år. Med en driftsavtale så vil kostnadene fordeles jevnt og behovet for dugnad minimeres. 

 

Fjerning av hageavfall. Det har vært dialog med grunneier for å sette opp skilting som minner om forbudet mot å deponere hageavfall andre steder enn på egen tomt eller godkjente mottak. Grunneier er positiv til initiativet og vellet jobber med å få satt opp skilt. 

 

Veiskilt. Styret planlegger å sette opp blindeveiskilti Strandveien. I tillegg skal vi få satt opp et skilt med maks hastighet 20. 

 

Internett. Styret har vært i kontakt breiband.no og sett på mulighet for internett for hytteeierne på fuglevik.Vi vet at det er noe interesse for dette. Styret jobber videre med dette. 

 

Sosiale aktiviteter. Styret har jobbet med forslag til sosiale. Forslag som fridykkerkurs, østersfestival, livredningskurs og aktiviteter med restauranten er diskutert. Styret legger gjerne til rette for sosiale aktiviteter for medlemmene og tiltak ønskes velkommen. 

 

Fuglevikvel.com. Hjemmesiden er oppdatert med informasjon om årsmøte referater og årsrapporter. Her finner dere også kontaktinformasjon til styret.  

 

Facebook. Styret har etablert en egen facebook side til fuglevikvel og vil oppfordre alle hytteeiere til å følge siden. Det er et ønske fra styret at alle som ønsker det, poster kommentarer og innspill som kan være til felles interesse. Her er det også mulig å invitere til arrangementer på Fuglevik. Ta kontakt med styret om det er tiltak som det er ønskelig å invitere til gjennom fuglevikvel sin fabook side. 

Årsberetning 2016

Styrets sammensetning
Leder: Jan Kristiansen
Styremedlemmer og varamedlemmer: Ellen Borg, Siri Øyen Ellingsen, Torun Degnes,
Kathrine Lindholm, varamedlem mangler
Revisor: Petter Schmedling
Styrets arbeid

Styremøter
Det er avholdt 4 styremøter siden forrige årsmøte.

Spesielle oppgaver
Styret har i år fokusert på hvordan vi bedre kan kommunisere med medlemmene og på sikt gå over til mer digital distribusjon. Det er jobbet aktivt med å få tak i medlemmenes e-mail
adresse, det er etablert en egen facebookgruppe som heter Fuglevik Vel og hjemmesiden er
oppdatert med ny design og ny logo. I tillegg ble det i vår laget en egen vervebrosjyre der
vellet ble presentert. Brosjyren ble levert ut til alle hyttene på Fuglevik.

Temaer styret har jobbet med
Styret har i siste driftsår hatt jevnlig kontakt med grunneier og med kommunen.

Fjerning av hageavfall. Det har vært dialog med grunneier for å finne en løsning for å få
fjernet hageavfallet i skogen innerst i Skogstien, samt skilting som minner om forbudet mot å deponere hageavfall andre steder enn på egen tomt eller godkjente mottak. Grunneier er
positiv til initiativet. Vellet vurderer videre å leie inn en kontainer til en felles dugnad.

Brunsnegler. Styret har diskutert og er positive til å bidra i bekjempelsen av brunsnegler med nematoder. For å oppnå resultater av betydning må mange gå sammen om bekjempelsen, og samtidig redusere mengden hagekompost i og rundt Fuglevik. Medlemmer som ønsker å bidra til en organisert bekjempelse bes ta kontakt med styre for å avtale nærmere tiltak.

Flått. Områder på Fuglevik har store flåttbestander og styret har diskutert hvorvidt det er
mulig å gjøre tiltak for å redusere problemet. Styret var i kontakt med forskere ved NMBU og forskere på sørlandet for å få råg og oppdaterte tips om hvilke tiltak som kan redusere flå
ttbestanden. Tilbakemeldingen har vært at det er lite som gir varige resultater på fastlandet, men at det er viktig å holde gress kortklipt langs gangstier. Det gir kun kortsiktig effekt å brenne bråte, og reduksjon av rådyrbestanden kan hjelpe men smågnagere er like viktige bærere av flått som rådyrene. Med forbud om bråtebrann og svært stor brannrisiko i vårt tettbebygde hyttefelt anser styret det ikke som et forsvarlig og aktuelt tiltak å se nærmere på. Styret oppfordrer til å holde kanter kortklipte langs gangveier og stier. 

Fjerning av rynkeroser. Styret har vært i kontakt med kommunen for å sjekke ut tiltak for å begrense spredning av rynkeroser.

Blindeveiskilt. Styret ønsker å sette opp blindeveiskilt i Strandveien for å hindre campingbiler i å kjøre inn Strandveien, og begrense trafikken ved å informere om at det ikke er mulighet for gjennomkjøring og at det er problematiske snuplasser for store biler.
Badebøyer på et utvidet område. Vi har vært i kontakt med kommunen om å legge ut badebø yer på et større område enn de gjør i dag. Foreløpig har vi ikke nådd fram med det. Styret er takknemlig overfor de som fast legger ut badebøyer på Fuglevik Nord og ved Fuglevikskjæret. Utgifter til vedlikehold og/eller fornyelse av bøyene dekkes av vellet.
Veier på fuglevik.

Forbedring av vei på Fuglevik nord. Det har ikke lyktes styret å få igangsatt en dugnad drevet av de som har hytte på Fuglevik nord. Styret har derfor fått tilbud av et firma som kan
oppgradere veiene til tilfredsstillende stand. Dette arbeidet skal igangsettes så fort som mulig. Vellstyret ønsker å gjøre en avtale for vedlikehold av alle de privateide veiene på Fuglevik hytteområde slik at vi unngår store kostnader enkelte år. Med en driftsavtale så vil
kostnadene fordeles jevnt og behovet for dugnad minimeres.
Fuglevik vel står for vedlikehold av alle private veier innenfor vellets område, i samarbeid med grunneier. Strandveien veilag har derfor etter dialog med Fuglevik Vel besluttet å avvikle sin kontigent og innsamlede midler forvaltes av veilaget og vil benyttes til konkrete tiltak i Strandveien.

Økning av medlemsmassen. Vervebrosjyre er laget og distribuert til hyttene på Fuglevik. Internett. Styret jobber med å finne ut om det kan og er interesse for etablering av et felles tilbud med bredbånd til hytteeierne. Dette følges opp videre i 2017 med innhenting av tilbud og avklaring av interesse blant hytteeiere.

Sosiale aktiviteter. Styret har jobbet med forslag til sosiale aktiviteter for hytteeierne på
Fuglevik. Forslag som fridykkerkurs, østersfestival, livredningskurs og aktiviteter med
restauranten er diskutert. Styret ønsker dialog med medlemmene for å avklare hvilke
aktiviteter som det er interesse for. Styret ønsker initiativ og forslag fra hytteeierne varmt velkommen. Vellet støtter gjerne sosiale tiltak blant medlemmene.
Hjemmeside fuglevikvel.com. Styret har oppdatert design på hjemmesiden og lagt til
Fuglevik vel sin nye logo. Hjemmesiden skal oppdateres jevnlig slik at medlemmene finner grunner til å besøke siden. Om noen ønsker å spre informasjon til hytteeierne på Fuglevik, så kan mail sendes til post@fuglevikvel.com.

Facebook. Styret har etablert en egen facebook side til fuglevikvel og vil oppfordre alle hytteeiere til å følge siden. Det er et ønske fra styret at alle som ønsker det, poster
kommentarer og innspill som kan være til felles interesse. Her er det også mulig å invitere til arrangementer på Fuglevik. Ta kontakt med styret om det er tiltak som det er ønskelig å invitere til gjennom fuglevikvel sin fabook side.

Økonomi
Fuglevikvel har hatt en økning i mengden betalende medlemmer siste året. Vellet har ikke hatt noen store utgifter i 2016 og regnskapet viser et solid overskudd.

Årsberetning 2015

ÅRSBERETNING

Styret i Fuglevik Vel har i perioden fungert med 6 styremedlemmer, med funksjonene som styreleder, kasserer, sekretær, 3 styremedlemmer.  Det har vært avholdt 2 styremøter i perioden. 

 

Vellets arbeidsoppgaver:
En velforening er en forening av - og for beboerne innen ett geografisk avgrenset boområde.  Et kjennetegn ved velforeninger er at de ikke er basert på særinteresser, men heller oppfordrer til helhetsløsninger innen område.  Dette kommer fram ved at velforeningene tar opp saker i nærmiljøet ut fra de behov og ønsker som beboerne har.  Vellet jobber for å bistå økonomisk til veiprosjekter, og andre felles prosjekter.  Vellet legger ut grushauger for vedlikehold av veien og holder kontakt mot kommunen og Sameiet når det er nødvendig.  Vellet fungerer som et opplysningsorgan overfor medlemmer og naboer.

Saker styret har arbeidet med i 2015- 2016:

Vedlikehold av veiene på Fuglevik

Forhøye årlig medlemsavgift til kr 400,-

Henvendelser fra medlemmer vedr. innløsning av festetomter

Badetrapp skjæret Fuglevik Syd

Informasjon Restaurant Naustet, Fuglevik båthavn


 

 

Vedlikehold av veier:

Veiene på Fuglevik Syd ble betydelig utbedret i 2015.  Veiene på Fuglevik Nord er planlagt utbedret i august 2016. Styret i Fuglevik Vel ønsker at medlemmer av Fuglevik Vel fra Fuglevik Nord er villige til å delta i en dugnadsgjeng som skal legge ut asfaltfresemassen.  Styret i Fuglevik Vel ønsker at medlemmer fra Fuglevik Nord melder sin interesse for dugnadsgjeng på årsmøte 2016.

 

Forhøye årlig medlemsavgift til kr 400,-

Styret i Fuglevik Vel har vedtatt å forhøye medlemsavgiften til kr 400,- pr. år.  Vi ønsker at alle hytteeiere på Fuglevik bidrar til fellesskapet ved å betale sin årlige medlemsavgift.

 

Henvendelser fra medlemmer kjøp av festetomter, ref. foredrag årsmøte 2015

Styret i Fuglevik vel har mottatt flere henvendelser fra medlemmer som ønsker å kjøpe tomten de fester. Vi viser til foredraget om tomtefeste, som ble holdt av Advokat Petter Koren fra Advokatfirmaet Ytterbøl på årsmøte 2015 og ber medlemmene ta direkte kontakt med grunneier vedr. pris og spørsmål om kjøp av festetomter.

 

Badetrapp skjæret Fuglevik Syd

På styremøte i Fuglevik Vel høsten 2015 ble alt ansvar for utredning, evnt. bygging og vedlikehold av en ny badetrapp på skjæret overført til en gruppe hytteeiere som har engasjert seg i saken.  Styret i Fuglevik Vel har fattet vedtak å støtte prosjektet med kr 16.500.-. som er samme beløp vi fikk tilbakebetalt fra Skjærgårdsbrygger, da forrige badetrapp ble ødelagt. 

 

Gruppen som arbeider for badetrapp på skjæret, har innhentet godkjenning til bygging av et fundament fra Rygge Kommune og grunneier. I tillegg går også Fylkesmannen i Østfold inn for prosjektet.

 

Fuglevik Vel har mottatt informasjon fra medlemmer som ikke ønsker at skjæret utstyres med et fundament til badetrappen. Vi har sendt informasjon til gruppen som arbeider med badetrappen,  at vi  ønsker at de tar hensyn til medlemmenes innspill i utformingen av fundamentet. 

 

Styret i Fuglevik Vel har likevel ingen ønsker om å stanse arbeidene med badetrappen på skjæret, da alle tillatelser foreligger. 

 

 

 

 

Ny kiosk/ restaurant på Naustet, PIRAATEN, Fuglevik båthavn

PIRAATEN er den nye kiosken/ restauranten på Naustet, Fuglevik båthavn.  Restauranten tilbyr mange gode retter og god drikke. Skjenkebevilling er også på plass.  Åpningstider i sommer er kl. 10.00 – 23.00.   Vertskapet ønsker dere alle hjertelig velkommen til hyggelig samvær på PIRAATEN.

 

Hoppetusse

Hoppetusse er innkjøpt og lånes ut for å legge oljegrus/ vedlikehold av veiene på Fuglevik.  Ta kontakt med Rune Stubberud for utlån.

 

Hageavfall og annet avfall:

Vi viser til oppslag i Moss Avis om at hytteeiere har brukt skogen til å deponere hageavfall ved renseanlegget/ Finnebingen.  Grunneier har nå ryddet opp og fått fjernet alt hageavfall i skogen. Grunneier har fått satt opp sperringer og opplysningsskilt om forbud mot å dumpe hageavfall i skogen.  Styret oppfordrer hytteeierne om å slutte å bruke skogen ved renseanlegget/ Finnebingen til å kaste avfall.  Det samme gjelder skogen på Fuglevik Nord.  Hageavfall skal deponeres på Solgård Skog eller egnet sted på egen tomt.  Annet avfall skal i konteinere eller hvis de ikke er plass her, skal det deponeres på Solgård Skog. 

 

E-post adresser
Alle oppfordres til å sende sin e-post adresse til Vellet.  De vil da få innkallingen og referater på e-post.  Dette vil være både tids- og kostnadsbesparende for Vellet.  Lever den gjerne inn på Årsmøtet, send den på epost til bjorg@fuglevikvel.com eller før det opp ved innbetaling av kontingenten.

 

Websider

Vi minner om våre websider som dere finner på http://www.fuglevikvel.com Her blir informasjon om Fuglevik Vel publisert og dere finner innkallinger til årsmøte, arkiv over årsberetninger, møtereferater og annen informasjon om oppgaver som Fuglevik vel arbeider med.   Websidene blir oppdatert jevnlig.

 

Styret ønsker velkommen til Årsmøte 2016 og ønsker dere alle en riktig flott og solrik sommer på Fuglevik.


Fuglevik Vel 30.05.2016  

 

Jan Christiansen, Rune Stubberud, Roy Olavesen, Ellen Borg, Gertrud Wauters, Bjørg Irene PedersenÅRSBERETNING 2014

ÅRSBERETNING

Styret i Fuglevik Vel har i perioden fungert med 6 styremedlemmer, med funksjonene som styreleder, kasserer, sekretær, 3 styremedlemmer.  Det har vært avholdt 2 styremøter i perioden. 

 

Vellets arbeidsoppgaver:
En velforening er en forening av - og for beboerne innen et geografisk avgrenset boområde.  Et kjennetegn ved velforeninger er at de ikke er basert på særinteresser, men heller oppfordrer til helhetsløsninger innen område.  Dette kommer fram ved at velforeningene tar opp saker i nærmiljøet ut fra de behov og ønsker som beboerne har.  Vellet jobber for å bistå økonomisk til veiprosjekter, og andre felles prosjekter.  Vellet legger ut grushauger for vedlikehold av veien og holder kontakt mot kommunen og Sameiet når det er nødvendig.  Vellet fungerer som et opplysningsorgan overfor medlemmer og naboer.

Saker styret har arbeidet med i 2014- 2015:

Vedlikehold av veiene på Fuglevik

Fjerning av veibom mellom Båthavnveien og Finnebingen

Badetrapp ved stupebrettet på Fuglevik Nord

Foredrag om tomtefeste og nye lovforslag

 

Vedlikehold av veier:

Veiene på Fuglevik har forfalt vesentlig de siste årene.  En av årsakene har vært at tungtransport til nybygg har ført til større belastning på veiene.  På årsmøtet 2014 ønsket medlemmene at en større del av Fuglevik Vels egenkapital ble brukt til å utbedre veistandarden på Fuglevik. 

 

Det er ca. 2 km vei som nå har blitt utbedret og oppdraget er utført av Firmaet Brynildsen, Jørgensen Transport og Sannerød.   Pris pr. lass asfaltfresemasse ble kr 3.000,- + mva. ferdig tilkjørt.  I tillegg kommer kostnader til traktor for utlegging av asfaltfresemassen.  Sameiet Fuglevik har gitt et bidrag på kr. 20.000,-og Fuglevik Vel dekker resterende utgifter til utbedring av veiene.  Det er kjørt ut ca. 300 tonn asfaltfresemasse på hele Fuglevik Syd.  For å legge ut asfaltfresemassen stilte en dyktig og velvillig dugnadsgjeng opp og arbeidet intenst i flere dager.  Vi takker alle som har bidratt for god innsats og vi kan nå glede oss over en god veistandard.

 

Badetrapp ved siden av stupebrettet på Fuglevik Nord

Vi har fått forslag om utbedring av badetrapp ved siden av stupebrettet på Fuglevik Nord.  Styret i Fuglevik må avklare hvem som er ansvarlig for badetrappen og deretter innhente tilbud på utbedring av badetrapp ved stupebrettet på Fuglevik Nord, før vi bevilger støtte til tiltaket. 

 

Fjerning av veibom mellom Båthavnveien og Finnebingen

Det har vært ønskelig å få fjernet bommen som stenger for fri ferdsel mellom Båthavnveien og Finnebingen.  Dette er av sikkerhetsmessige hensyn som blant annet brannberedskap og betyr at vi får flere tilkjørsler til Fuglevik Syd.  I tillegg vil fjerning av bommen kunne føre til mindre trafikk og belastning på veiene.  Styret i Fuglevik Vel har vært i kontakt med Rygge Kommune for å foreta nok et forsøk på å fjerne bommene mellom Båthavnveien og Finnebingen.  Styret er blitt bedt om å legge inn en formell søknad om saken, og dette vil bli utført iløpet av sommeren 2015.

 

Hoppetusse

Hoppetusse er innkjøpt og lånes ut for å legge oljegrus/ vedlikehold av veiene på Fuglevik.  Ta kontakt med Rune Stubberud for utlån.

 

Hageavfall og annet avfall:

Vi viser til oppslag i Moss Avis om at hytteeiere har brukt skogen til å deponere hageavfall ved renseanlegget/ Finnebingen.  Grunneier har nå ryddet opp og fått fjernet alt hageavfall i skogen. Grunneier har fått satt opp sperringer og opplysningsskilt om forbud mot å dumpe hageavfall i skogen.  Styret oppfordrer hytteeierne om å slutte å bruke skogen ved renseanlegget/ Finnebingen til å kaste avfall.  Det samme gjelder skogen på Fuglevik Nord.  Hageavfall skal deponeres på Solgård Skog eller egnet sted på egen tomt.  Annet avfall skal i konteinere eller hvis de ikke er plass her, skal det deponeres på Solgård Skog. 

 

Foredrag om tomtefeste og nye lovforslag

Styret i Fuglevik vel har mottatt flere forslag fra medlemmer som ønsker en juridisk redegjørelse over emnet tomtefeste på årsmøtet.  Det har som kjent vært en sentral høyesterettsdom i 2015 om justering av festeavgift og det foreligger også et nytt lovforslag om ny tomtefestelov. 

 

På årsmøtet i Fuglevik Vel 2015 har styret derfor invitert Advokat Petter Koren fra Advokatfirmaet Ytterbøl & Co. AS til å holde foredrag om tomtefestesituasjonen.  Foredraget starter kl. 14.30 og vil vare i ca. 1 time.  Deretter har vi avsatt ca. 30 minutter til runde med spørsmål og svar. 

 

Vi forutsetter at medlemmene betaler årsavgiften pålydende kr. 300,- for å kunne delta på foredraget.  Dersom du ikke er medlem, men ønsker å delta og å melde deg inn som nytt medlem i Fuglevik Vel, kan innmelding og betaling skje på årsmøtet.  Nye medlemmer kan også sende epost til: bjorg@fuglevikvel.com

 

E-post adresser
Alle oppfordres til å sende sin e-post adresse til Vellet.  De vil da få innkallingen og referater på e-post.  Dette vil være både tids- og kostnadsbesparende for Vellet.  Lever den gjerne inn på Årsmøtet, send den på epost til bjorg@fuglevikvel.com eller før det opp ved innbetaling av kontingenten.

 

Websider

Vi minner om våre websider som dere finner på http://www.fuglevikvel.com Her blir informasjon om Fuglevik Vel publisert og dere finner innkallinger til årsmøte, arkiv over årsberetninger, møtereferater og annen informasjon om oppgaver som Fuglevik vel arbeider med.   Websidene blir oppdatert jevnlig.

 

Styret ønsker velkommen til Årsmøte 2015 og ønsker dere alle en riktig flott og solrik sommer på Fuglevik.


Fuglevik Vel 10.06.15  

 


Roy Olavesen, Ellen Borg, Rune Stubberud, Gertrud Wauters, Jan Christiansen, Bjørg Irene Pedersen

ÅRSBERETNING 2013

 

ÅRSBERETNING

Styret i Fuglevik Vel har i perioden fungert med 6 styremedlemmer, med funksjonene som styreleder, kasserer, sekretær, 3 styremedlemmer.  Det har vært avholdt 2 styremøter i perioden. 

 

Vellets arbeidsoppgaver:
En velforening er en forening av - og for beboerne innen et geografisk avgrenset boområde.  Et kjennetegn ved velforeninger er at de ikke er basert på særinteresser, men heller oppfordrer til helhetsløsninger innen område.  Dette kommer fram ved at velforeningene tar opp saker i nærmiljøet ut fra de behov og ønsker som beboerne har.  Vellet jobber for å bistå økonomisk til veiprosjekter, og andre felles prosjekter.  Legger ut grushauger til veiforbedringer som må gjøres av de som bor i veiene.  Kontakt mot kommunen og Sameiet når det er nødvendig.  Opplysningsorgan overfor medlemmer og naboer.

 

Saker styret har arbeidet med:

Registrering av Fuglevik Vel i Brønnøysundregistrene

Badetrapp på Skjæret

Tilskudd til leie av container for dugnad på Fuglevik Nord.

Vedlikehold av veiene

 
Registrering av Fuglevik Vel i Brønnøysundregistrene
Fuglevik Vel ble pålagt av vår bankforbindelse å bli registrert i Brønnøysund registrene innen utgangen av 2013.  Vi har nå fått organisasjonsnummer 912 816 370 og er registrert i enhetsregisteret for frivillige organisasjoner. 


Badetrapp på Skjæret
Badetrapp har vært montert på Skjæret, men grunnet værforholdene er badebyggen blitt defekt.  Fuglevik Vel har reklamert på badetrappen overfor Skjærgårdbrygger som har tilbakebetalt beløpet til Fuglevik Vel sin konto.  Badebryggeprosjektet avlyses inntil vi finner løsninger som er solide nok for værforholdene.   Badetrappen er nå fjernet fra Skjæret.

 
Tilskudd for leie av container for dugnad på Fuglevik Nord: Fuglevik Vel har gitt tilskudd til leie av container for å støtte dugnadsarbeid for opprydding av strand på Fuglevik Nord.  Vi har fått opplysninger at dugnaden var meget vellykket og hele 16 personer var med på dugnaden.  

Festkomite
Medlemmer har etterlyst flere sosiale aktiviteter for Fuglevik Vel, og styret foreslår at det velges en egen festkomite som skal være ansvarlige for sosiale arrangementer i Fuglevik Vels regi.  Interesserte bes melde fra til styret før årsmøte blir avholdt 6. juli 2014. 


Hoppetusse
Hoppetusse er innkjøpt og lånes ut for å legge oljegrus/ vedlikehold av veiene på Fuglevik.  Ta kontakt med Rune Stubberud for utlån.


Vedlikehold av veier:
To lass med subbus er bestilt og vil legges ved Krokveien og Skogstien.

Styret har bestemt at dersom noen ønsker å vedlikeholde veier, brygger, badetrapper etc. som er til for fellesskapet må man selv ta initiativ til dette.  For at det skal være mulig å få et eventuelt tilskudd til slike prosjekter, bør det utarbeides en plan med en enkelt prosjektbeskrivelse og pristilbud.  Dette kan oversendes styret, som i hvert tilfelle vil ta stilling til om det vil bli gitt et tilskudd eller ikke. 


Dugnadsgjenger
Styret oppfordret medlemmene til årlig å gå sammen om å utføre dugnadsarbeid for vedlikehold av veiene.  Blant annet å tette hull i veien.   Styret ønsket at dugnadsgjengene bør stå ansvarlige for vedlikeholdsarbeider på den veistrekningen de bruker og tilhører.  


Hageavfall og annet avfall:
Styret oppfordrer hytteeierne om å slutte å bruke skogen ved renseanlegget/ Finnebingen til å kaste avfall.  Det samme gjelder skogen på Fuglevik Nord.  Hageavfall skal deponeres på Solgård Skog eller egnet sted på egen tomt.  Annet avfall skal i konteinere eller hvis de ikke er plass her, skal det deponeres på Solgård Skog.

E-post adresser
Alle oppfordres til å sende sin e-post adresse til Vellet.  De vil da få innkallingen og referater på e-post.  Dette vil være både tids- og kostnadsbesparende for Vellet.  Lever den gjerne inn på Årsmøtet, send den på epost til bjorg@fuglevikvel.com eller før det opp ved innbetaling av kontingenten.

Websider
Vi minner om våre websider som dere finner på http://www.fuglevikvel.com Her blir informasjon om Fuglevik Vel publisert og dere finner innkallinger til årsmøte, arkiv over årsberetninger, møtereferater og annen informasjon om oppgaver som Fuglevik vel arbeider med.   Websidene blir oppdatert jevnlig.

Styret ønsker velkommen til Årsmøte 2014 og ønsker dere alle en riktig flott og solrik sommer på Fuglevik.


Fuglevik Vel 28.05.14  

 

 

 


Bendt Rimer, Roy Olavesen, Rune Stubberud, Gertrud Wauters, Jan Christiansen, Bjørg Irene Pedersen

 

ÅRSBERETNING 2012

ÅRSBERETNING

Styret i Fuglevik Vel har i perioden fungert med 6 styremedlemmer, med funksjonene som styreleder, kasserer, sekretær, 3 styremedlemmer.  Det har vært avholdt 2 styremøter i perioden. 

 

Vellets arbeidsoppgaver:
En velforening er en forening av - og for beboerne innen et geografisk avgrenset boområde.  Et kjennetegn ved velforeninger er at de ikke er basert på særinteresser, men heller oppfordrer til helhetsløsninger innen område.  Dette kommer fram ved at velforeningene tar opp saker i nærmiljøet ut fra de behov og ønsker som beboerne har.  Vellet jobber for å bistå økonomisk til veiprosjekter, og andre felles prosjekter.  Legger ut grushauger til veiforbedringer som må gjøres av de som bor i veiene.  Kontakt mot kommunen og Sameiet når det er nødvendig.  Opplysningsorgan overfor medlemmer og naboer.

Saker styret har arbeidet med:

Postkassestativ:  6 nye postkassestativ og nye postkasser til postkassestativene.

Skilting av veier: Barn leker, kjør forsiktig

Badetrapp på Skjæret

Hoppetusse innkjøpt for vedlikehold av veier.

Tilskudd til vedlikehold av brygge på Fuglevik Nord.

Vedlikehold av veiene

Postkassestativ med nye postkasser
6 stk. nye postkassestativer er montert. Nye postkasser er blitt montert på de nye postkassestativene som er merket med nye navneskilt.

Skilting av veiene:  Barn leker, kjør forsiktig
Det er montert 4 stk. skilt med «Barn leker, kjør forsiktig». 


Badetrapp på Skjæret
Badetrapp har vært montert på Skjæret, men grunnet værforholdene er badebyggen blitt defekt.  Fuglevik Vel har reklamert på badetrappen overfor Skjærgårdbrygger som har tilbakebetalt beløpet til Fuglevik Vel sin konto.  Badebryggeprosjektet avlyses inntil vi finner løsninger som er solide nok for værforholdene.


Tilskudd for vedlikehold av brygge på Fuglevik Nord:
Det er gitt tilskudd på kr 6.225,-til vedlikehold og utbedring av brygge på Fuglevik Nord.

Sommervann i Strandveien
Det har kommet forespørsel om når sommervann i Strandveien blir åpnet for våren.  Dette er et privat prosjekt.   Styret oppfordrer de som er ansvarlige for sommervann i Strandveien til å kontakte brukerne og gi informasjon når vannet settes på. 

Høyde på hekker og gjerde
Det har kommet forespørsel om hvilke høyder som gjelder for gjerder og hekker på Fuglevik. Styret vil gi en orientering om temaet på årsmøte den 16. juni 2013. 

Festkomite
Medlemmer har etterlyst flere sosiale aktiviteter for Fuglevik Vel, og styret foreslår at det velges en egen festkomite som skal være ansvarlige for sosiale arrangementer i Fuglevik Vels regi.  Det er foreslått at den nye festkomiteen kan kontakte styret for Campingen for å få oversikt over hva som planlegges av aktiviteter og forsøke å få til et samarbeid.


Hoppetusse
Hoppetusse er innkjøpt og lånes ut for å legge oljegrus/ vedlikehold av veiene på Fuglevik.  Ta kontakt med Rune Stubberud for utlån.

Vedlikehold av veier:
To lass med subbus er bestilt og vil legges ved Krokveien og Skogstien.

Styret har bestemt at dersom noen ønsker å vedlikeholde veier, brygger, badetrapper etc. som er til for fellesskapet må man selv ta initiativ til dette.  For at det skal være mulig å få et eventuelt tilskudd til slike prosjekter, bør det utarbeides en plan med en enkelt prosjektbeskrivelse og pristilbud.  Dette kan oversendes styret, som i hvert tilfelle vil ta stilling til om det vil bli gitt et tilskudd eller ikke. 


Dugnadsgjenger
Styret oppfordret medlemmene til årlig å gå sammen om å utføre dugnadsarbeid for vedlikehold av veiene.  Blant annet å tette hull i veien.   Styret ønsket at dugnadsgjengene bør stå ansvarlige for vedlikeholdsarbeider på den veistrekningen de bruker og tilhører.  


Hageavfall og annet avfall:
Styret oppfordrer hytteeierne om å slutte å bruke skogen ved renseanlegget/ Finnebingen til å kaste avfall.  Det samme gjelder skogen på Fuglevik Nord.  Hageavfall skal deponeres på Solgård Skog eller egnet sted på egen tomt.  Annet avfall skal i konteinere eller hvis de ikke er plass her, skal det deponeres på Solgård Skog.

E-post adresser
Alle oppfordres til å sende sin e-post adresse til Vellet.  De vil da få innkallingen og referater på e-post.  Dette vil være både tids- og kostnadsbesparende for Vellet.  Lever den gjerne inn på Årsmøtet, send den på epost til bjorg@fuglevikvel.com eller før det opp ved innbetaling av kontingenten.

Websider
Vi minner om våre websider som dere finner på http://www.fuglevikvel.com Her blir informasjon om Fuglevik Vel publisert og dere finner innkallinger til årsmøte, arkiv over årsberetninger, møtereferater og annen informasjon om oppgaver som Fuglevik vel arbeider med.   Websidene blir oppdatert jevnlig.

Styret ønsker velkommen til Årsmøte og ønsker dere alle en riktig flott og solrik sommer på Fuglevik.


Fuglevik Vel 14.05.13  


Per Otto Gargul, Roy Olavesen, Gertrud Wauters, Bendt Rimer, Rune Stubberud, Bjørg Irene Pedersen

ÅRSBERETNING 2011

ÅRSBERETNING

Styret i Fuglevik Vel har i perioden fungert med 6 styremedlemmer, med funksjonene som styreleder, kasserer, sekretær, 3 styremedlemmer.  Det har vært avholdt 3 styremøter i perioden. 

 

Vellets arbeidsoppgaver:
En velforening er en forening av - og for beboerne innen et geografisk avgrenset boområde.  Et kjennetegn ved velforeninger er at de ikke er basert på særinteresser, men heller oppfordrer til helhetsløsninger innen område.  Dette kommer fram ved at velforeningene tar opp saker i nærmiljøet ut fra de behov og ønsker som beboerne har.  Vellet jobber for å bistå økonomisk til veiprosjekter, og andre felles prosjekter.  Legger ut grushauger til veiforbedringer som må gjøres av de som bor i veiene.  Kontakt mot kommunen og Sameiet når det er nødvendig.  Opplysningsorgan overfor medlemmer og naboer.

Saker styret har jobbet med:

Postkassestativ

Styret har tidligere oppfordret medlemmene til å ta postkassene tilbake til egne tomter, fordi styret hadde fått opplysninger fra Posten at det ikke lenger var krav fra posten at postkassene skal være i samlestativer.  Grunnen til oppfordringen var at de fleste samlestativene var i relativt dårlig forfatning og at man hadde ønske å rive disse. 

 

Flere hytteeiere har hatt problemer med omadressering av post fordi de har flyttet postkassen tilbake til egen tomt.  Styret har tatt dette opp med Posten som ønsker at vi beholder samlestativene.  På årsmøte 2011 kom det forslag fra om at Fuglevik vel kunne oppgradere postkassestativ.  Styret har derfor vedtatt å oppgradere alle samlestativene.

 

Skilting av veiene: Barn leker, kjør forsiktig

Det har vært fremmet ønske om skilting av veiene på Fuglevik med skiltet ”Barn leker, kjør forsiktig”.  Grunnen til forslaget var at mange bilførere kjører i for stor fart i tettbygd strøk og på de smale veiene som er i hyttefeltene.  Om sommeren er det mange barn ute og leker.  Derfor kan skilting av veiene kan ha en preventiv virkning for å unngå at ulykker der barn blir påkjørt.

 

Styret har flere ganger tatt opp tema om skilting av veiene med Rygge Kommune, men vi har ikke fått tillatelse til dette på de offentlige veiene.  Når det gjelder de private veiene tilhørende Sameiet har de gitt tillatelse til å sette opp skilting med ”Barn leker, kjør forsiktig” på veiene der de er grunneier.  Styret har gått til innkjøp av 3 stk.  skilter som monteres i Hjørnestien, Husebyskogen og i Strandveien.

 

Badetrapp

Badetrapp til Skjæret på Fuglevik syd er bestilt og blir ferdig montert i løpet av mai.  Badetrappen vil ha rekkverk på begge sider og blir demonterbar for fjerning av badetrappen om høsten og oppbevaring gjennom vinterhalvåret. 

 

Hoppetusse

Hoppetusse er innkjøpt og lånes ut for å legge oljegrus/vedlikehold av veiene på Fuglevik. for å Ta kontakt med Rune Stubberud for utlån.

 

Tilskudd for vedlikehold av badebøyer  

Det er gitt tilskudd for å dekke utlegg for vedlikehold av badebøyer.  Kjettingene på 3 badebøyer har rustet i stykker som nå er skiftet med ny kjetting.   

 

Vedlikehold av veiene - tilskudd fra Vellet til vedlikehold/ nyanskaffelser av fellesprosjekter:
Styret har bestemt at dersom noen ønsker å vedlikeholde veier, brygger badetrapper etc. som er til for fellesskapet må man selv ta initiativ til dette.  For at det skal være mulig å få et eventuelt tilskudd til slike prosjekter, bør det utarbeides en plan med enkel prosjektbeskrivelse og pristilbud.  Dette kan oversendes styret, som i hvert tilfelle vil ta stilling til om det vil bli gitt et tilskudd eller ikke.

 

Hageavfall og annet avfall
Styret oppfordrer folk til å slutte å bruke skogen ved renseanlegget/ Finnebingen til å kaste avfall.  Det samme gjelder skogen på nord.  Hageavfall skal deponeres på Solgård Skog eller egnet sted på egen tomt.  Annet avfall skal i konteinere eller hvis det ikke får plass her, skal det deponeres på Solgård Skog

 

Opprydding av avfallsplass i Husebyskogen
Styret har mottatt forslag om å støtte rensing av et skogområde i  Husebyskogen.  En av vellets medlemmer har vært i kontakt med grunneier og fått opplyst at grunneier er ikke interessert i å ha faste hageavfallsplasser på hans eiendom.  Det er uansett forbudt å deponere avfall på ikke-avtalte steder.  En eventuell avfallsplass vil generere mer avfall også fra andre som ikke bor på Fuglevik. 

 

E-post adresser
Alle oppfordres til å sende sin e-post adresse til Vellet.  De vil da få innkallingen og referater på e-post.  Dette vil være både tids- og kostnadsbesparende for Vellet.  Lever den gjerne inn på Årsmøtet, send den på epost til bjorg@fuglevikvel.com eller før det opp ved innbetaling av kontingenten.

 

Websider

Vi minner om våre websider som dere finner på http://www.fuglevikvel.com Her blir informasjon om Fuglevik Vel publisert og dere finner innkallinger til årsmøte, arkiv over årsberetninger, møtereferater og annen informasjon om oppgaver som Fuglevik vel arbeider med.   Websidene blir oppdatert jevnlig.

 

Styret ønsker velkommen til Årsmøte og håper alle vil få en riktig flott og solrik sommer på Fuglevik.

 


Fuglevik Vel 14.05.12


Per Otto Gargul, Carsten Vogt, Gertrud Wauters, Bendt Rimer, Rune Stubberud, Bjørg Irene Pedersen

ÅRSBERETNING 2010

ÅRSBERETNING

Styret i Fuglevik Vel har i perioden fungert med 5 styremedlemmer, med funksjonene som styreleder, kasserer, sekretær, 2 styremedlemmer.  Det har vært avholdt 2 styremøter i perioden.    

Vellets arbeidsoppgaver:
En velforening er en forening av - og for beboerne innen et geografisk avgrenset boområde.  Et kjennetegn ved velforeninger er at de ikke er basert på særinteresser, men heller oppfordrer til helhetsløsninger innen område.  Dette kommer fram ved at velforeningene tar opp saker i nærmiljøet ut fra de behov og ønkser som beboerne har.  Vellet jobber for å bistå økonomisk  til veiprosjekter, og andre felles prosjekter.  Legger ut grushauger til veiforbedringer som må gjøres av de som bor i veiene.  Kontakt mot kommunen og Sameiet når det er nødvendig.  Opplysningsorgan overfor medlemmer og naboer.

 

Saker styret har jobbet med:

1.    Deponering av subbus for vedlikehold av veiene.
Det er flere steder store slitasjer og hull i veiene. Styret har derfor besluttet å gå til innkjøp av subbus som vil bli deponert på Fuglevik Sør og Fuglevik Nord.  Subbusen skal være tilgjengelig for Fugleviks medlemmer for vedlikehold av veier.  Fire lastebil lass med subbusen er lagt ut lørdag 14. mai.


2.    Opprydding av avfallsplass i Husebyskogen
Styret har mottatt forslag om å støtte rensing av et skogområde i  Husebyskogen.  Forslaget går ut på å fjerne hageavfall, klargjøre det

eksisterende hageavfallsområdet for kvist og kjerr, legge grus og lage tydeligere skilting i svingen og fjerning av kvist og kjerr.  Dette  ønskes utført på dugnad og sammen med skogeier.    Formålet er å få tilbake den hyggelige stien inn i skogen, der avfallsplassen idag ligger.  Styret  vil kontakte skogeier og avklare  situasjonen, før saken blir behandlet.

   

3.    Tilskudd for vedlikehold av badebøyer  

Det er innkommet søknad om tilskudd for å dekke utlegg for vedlikehold av badebøyer.  Kjettingene på 3 badebøyer har rustet i stykker  og det er blitt innkjøpt ny kjetting.   

   

 

4.    Vedlikehold av veiene - tilskudd fra Vellet til vedlikehold/ nyanskaffelser av fellesprosjekter:
Styret har bestemt at dersom noen ønsker å vedlikeholde veier, brygger badetrapper etc. som er til for fellesskapet må man selv ta initiativ til dette.  For at det skal være mulig å få et eventuelt tilskudd til slike prosjekter, bør det utarbeides en plan med enkel prosjektbeskrivelse og pristilbud.  Dette kan oversendes styret, som i hvert tilfelle vil ta stilling til om det vil bli gitt et tilskudd eller ikke.

   

5.    Hageavfall og annet avfall
Styret oppfordrer folk til å slutte å bruke skogen ved renseanlegget/ Finnebingen til å kaste avfall.  Det samme gjelder skogen på nord.  Hageavfall skal deponeres på Solgård Skog eller egnet sted på egen tomt.  Annet avfall skal i konteinere eller hvis det ikke får plass her, skal det deponeres på Solgård Skog

 

 

6.    E-post adresser
Alle oppfordres til å sende sin e-post adresse til Vellet.  De vil da få innkallingen og referater på e-post.  Dette vil være både tids- og kostnadsbesparende for Vellet.  Lever den gjerne inn på Årsmøtet, send den på epost til bjorg@fuglevikvel.com eller før det opp ved innbetaling av kontingenten.

 

 

7.    Vi minner om våre websider som dere finner på http://www.fuglevikvel.com/

Her blir informasjon om Fuglevik Vel publisert og dere finner innkallinger til årsmøte, arkiv over årsberetninger, møtereferater og annen informasjon om oppgaver som Fuglevik vel arbeider med.   Websidene blir oppdatert jevnlig.

 

 

Styret ønsker velkommen til Årsmøte og håper alle vil få en riktig flott og solrik sommer på Fuglevik.

 


Fuglevik Vel 14.05.11
Per Otto Gargul, Carsten Vogt, Bent Rimer, Rune Stubberud, Bjørg Irene Pedersen

ÅRSBERETNING 2009

ÅRSBERETNING

Styret i Fuglevik Vel har i perioden fungert med 6 styremedlemmer, med funksjonene som styreleder, kasserer, sekretær, 2 styremedlemmer, varamedlem.  Det har vært avholdt 2 styremøter i perioden. 

Saker styret har jobbet med:

1.    Parkering i Strandveien:
Grunnet kaos om sommeren når det gjelder parkering i Strandveien, har styret hatt møte med Rygge Kommune for å avklare muligheter for parkeringsforbud eller annen regulering av trafikken i Strandveien.  Rygge Kommune mente at det ville bedre seg når båthavna var ferdig utbygd og p-plassen som utbyggerne hadde benyttet ville bli frigjort.  Eventuelle skilt var det veivesenet som tok avgjørelsen på.  Kommunen hadde forsøkt tidligere å få medhold i å sette opp skilt, men ikke fått til dette.  Kommunen var klar over problemene, men følte at det var lite de kunne gjøre.  Private ”stengsler” kunne kanskje hjelpe.  Saken er også tatt opp skriftelig med kommunen.  

2.    Åpne for utkjørsel fra Finnebingen og ut i Båthavnveien
Styret har hatt møte med Rygge Kommune for å avklare muligheten for å fjerne bommen ved Finnebingen.  Dette for å ha flere innkjørsler for utrykningskjøretøyer samt avlaste endel av trafikken som idag går via Strandveien.  Rygge Kommune mente at det ikke lot seg gjøre å åpne bommen.  I tilfelle måtte man legge om krysset ettersom veien fra det nye utbyggerfeltet vil komme på den andre siden av veien.  Kommunen noterte våre synspunkter og skulle ta disse med i sin videre vurdering av trafikk-forholdene i forbindelse med utbygging av Paulsen-feltet.  Saken er også tatt opp skriftelig med kommunen.

3.    Badetrapp syd
Forslag til badetrapp syd og kostnader for dette er under utarbeidelse.

4.    Vellets arbeidsoppgaver:
En velforening er en forening av - og for beboerne innen et geografisk avgrenset boområde.  Et kjennetegn ved velforeninger er at de ikke er basert på særinteresser, men heller oppfordrer til helhetsløsninger innen område.  Dette kommer fram ved at velforeningene tar opp saker i nærmiljøet ut fra de behov og ønkser som beboerne har.  Vellet jobber for å bistå økonomisk  til veiprosjekter, og andre felles prosjekter.  Legger ut grushauger til veiforbedringer som må gjøres av de som bor i veiene.  Kontakt mot kommunen og Sameiet når det er nødvendig.  Opplysningsorgan overfor medlemmer og naboer.

5.    Lys langs veien
I møte med Rygge Kommune har styret tatt opp saken vedr. lys langs veiene.  Veibelysning på Fuglevik betales idag av Rygge kommune.  Siden dette for det meste er private veier, vil ikke Rygge Kommune sette opp flere lyspunkter.  Kommunen har overtatt kostnadene med all veibelysning i kommunen og vil se på om belysningen av de private veiene skal betales av de som bor på disse veiene. 

6.    Websider for Velet:
Det arbeides for å få opprettet nettsted for Vellet med målsetting om lansering på neste årsmøte i juni 2010.  

7.    Vedlikehold av veiene - tilskudd fra Vellet til vedlikehold/ nyanskaffelser av fellesprosjekter:
Styret har bestemt at dersom noen ønsker å vedlikeholde veier, brygger badetrapper etc. som er til for fellesskapet må man selv ta initiativ til dette.  For at det skal være mulig å få et eventuelt tilskudd til slike prosjekter, bør det utarbeides en plan med enkel prosjektbeskrivelse og pristilbud.  Dette kan oversendes styret, som i hvert tilfelle vil ta stilling til om det vil bli gitt et tilskudd eller ikke.

8.    Hageavfall og annet avfall
Styret oppfordrer folk til å slutte å bruke skogen ved renseanlegget/ Finnebingen til å kaste avfall.  Det samme gjelder skogen på nord.  Hageavfall skal deponeres på Solgård Skog eller egnet sted på egen tomt.  Annet avfall skal i Konteinere eller hvis det ikke får plass her, skal det deponeres på Solgård Skog

9.    E-post adresser
Alle oppfordres til å sende sin e-post adresse til Vellet.  De vil da få innkallingen og referater på e-post.  Dette vil være både tids- og kostnadsbesparende for Vellet.  Lever den gjerne inn på Årsmøtet, send den på epost til bjorg@fuglevikvel.com eller før det opp ved innbetaling av kontingenten.

Styret ønsker velkommen til Årsmøte og håper alle vil få en riktig flott og solrik sommer på Fuglevik.

 


Fuglevik Vel 13.05.10
Per Otto Gargul, Carsten Vogt, Bent Rimer, Rune Stubberud, Bjørg Irene Pedersen

ÅRSBERETNING 2008

Styret i Fuglevik Vel har i perioden fungert med 6 styremedlemmer, med funksjonene som styreleder, kasserer, sekretær, 2 styremedlemmer, varamedlem - varamedlem har fungert som sekretær.  Det har vært avholdt 3 styremøter i perioden.  Saker styret har jobbet med:

1. Sommervann syd:
Styret i komitèen er gjort oppmerksomme på at sommervannet skal driftes av brukerne og at de ikke uten videre skal motta tilskudd fra Vellet til dette. 

2. Rente i bank:
Vellet jobber med saken for å få hevet renta på innskuddskontoen.

3. Vellets arbeidsoppgaver:
En velforening er en forening av - og for beboerne innen et geografisk avgrenset boområde.  Et kjennetegn ved velforeninger er at de ikke er basert på særinteresser, men heller oppfordrer til helhetsløsninger innen område.  Dette kommer fram ved at velforeningene tar opp saker i nærmiljøet ut fra de behov og ønsker som beboerne har.  Vellet jobber for å bistå økonomisk  til veiprosjekter, og andre felles prosjekter.  Legger ut grushauger til veiforbedringer som må gjøres av de som bor i veiene.  Kontakt mot kommunen og Sameiet når det er nødvendig.  Opplysningsorgan overfor medlemmer og naboer.

4. Adresselister
Adresselister er prøvd oppdatert i samsvar med Rygge kommune.  Det er ønskelig å skaffe så mange e-postadresser som mulig fra hytteeierne, da dette er tids- og kostnadsbesparende for Vellet.

5. Websider for Vellet:
Det arbeides for å få opprettet nettsted for Vellet i løpet av året.

Oppfordring om å fjerne postkassestativer:
Alle oppfordres til å ta postkassene tilbake til egne tomter.  Det er ikke lenger krav fra posten at dette skal være i samlestativer.  Da de fleste samlestativene er i relativt dårlig forfatning er dette noe den enkelte bør ta ansvar for.

Oppfordring til renslighet rundt samlestativer for søppel:
Søppel som flyter tiltrekker seg lett fugler og skadedyr.  De fleste har egen kasse og skal benytte denne.  Det er flere steder det er satt ut felleskonteiner for restavfall. Det er kun de som har retten til disse som skal benytte disse.  Felleskonteinerne er tilpasset et fast antall brukere.  Det er ikke meningen at noen skal etterlate annet søppel ved disse, dette vil ikke bli fjernet av søppelkjørerne.  Glass og papir skal leveres av alle beboerne i spesial konteinere, disse er ofte satt sammen med felleskonteiner for restavfall.

Hageavfall og annet avfall
Lars Sundt Jensen oppfordrer folk til å slutte å bruke skogen ved renseanlegget/ Finnebingen til å kaste avfall.  Det samme sier Anne Sofie Sødring angående skogen på nord.  Hageavfall skal deponeres på Solgård Skog eller egnet sted på egen tomt.  Annet avfall skal i Konteinere eller hvis det ikke får plass her, skal det deponeres på Solgård Skog

Tilskudd fra Vellet til vedlikehold/ nyanskaffelser av fellesprosjekter:
Styret har bestemt at dersom noen ønsker å vedlikeholde veier, brygger badetrapper etc. som er til for fellesskapet, må man selv ta initiativ til dette.  For at det skal være mulig å få ett eventuelt tilskudd til slike prosjekter bør det utarbeides en plan med enkel prosjektbeskrivelse og pristilbud.  Dette kan oversendes styret som i hvert tilfelle vil ta stilling til om det vil bli gitt et tilskudd eller ikke.

E-post adresser
Alle oppfordres til å sende sin e-post adresse til Vellet.  De vil da få innkallingen og referater på e-post.  Dette vil være både tids- og kostnadsbesparende for Vellet.  Lever den gjerne inn på Årsmøtet, send den på epost til camilla@xto.no eller før det opp ved innbetaling av kontingenten.

Styret ønsker velkommen til Årsmøte og håper alle vil få en riktig flott og solrik sommer på Fuglevik.


Fuglevik Vel 08.05.08
Per Otto Gargul, Carsten Vogt, Ragnar Olafsen, Bent Rimer, Wenke Elfstedt, Camilla Andersen

ÅRSBERETNING 2007

Styret i Fuglevik Vel har i perioden fungert med 6 styremedlemmer, med funksjonene styreleder, kasserer, sekretær, 2 styremedlemmer, vararepresentant - vararepresentanten har fungert som sekretær.  Det er avholdt 3 styremøter i perioden.

Saker styret har jobbet med:

1) Veiene
Det har blitt gitt tilskudd til utbedring av Strandveien med kr 10.000,-.  Det vil bli deponert grus på tidligere anviste plasser.  Dersom det er ønskelig å opparbeide vei med annet dekke, må det hentes inn pris på arbeid og materiale. 

Deretter kan man søke Fuglevik Vel om et eventuellt tilskudd, hver sak vil bli behandlet for seg.  Forandring av veidekke bør tas opp med Sameiet.  Sameiet ga utrykk for at det ikke var ønskelig med asfaltdekke på årsmøte 2007, men at det vil kunne være mulig å benytte reprodusert asfalt eller lignende. For pris på arbeid og dekke, kan man kontakte Pål Kjetil Vold, tlf. 95168017. 

2) Endring av vedtektene
Vedtektene er blitt endret i henhold til vedtak på årsmøtet 2007. (se vedlegg)

3) Tilskudd fra Vellet til vedlikehold/ anskaffelser av fellesprosjekter
Styret har bestemt at dersom noen ønsker å vedlikeholde veier, brygger, badetrapper etc.  som er til for fellesskapet, må man selv ta initiativ til dette.  For at det skal være mulig å få ett eventuellt tilskudd til slike prosjekter, bør det utarbeides en plan med enkel prosjektbeskrivelse og pristilbud.  Dette kan oversendes styret som i hvert tilfelle vil ta stilling til om det vil bli gitt tilskudd eller ikke.

4) Forskjønnelse av vårt nærområde
Fuglevik Vel vil oppfordre alle til å ta i ett tak for å være med på å gjøre områdene rundt oss penere.  Alle bør fylle igjen huller i veiene med grus som blir deponert.  Felles postkassestativer kan med hell gjøres noe med.  I denne saken utlyser vi en konkurranse der vi ber alle som er med på et felles postkassestativ, til å utbedre disse.  Send inn før og etter bilder til styret som vil være jury i konkurransen.  Vinneren vil bli premiert med 500,- som kan brukes som et tilskudd til utbedringen eller noe annet.  Vinneren vil også få bilde, heder og ære i FUGLEVIK - POSTEN.

Styret ønsker alle velkommen til Årsmøte og håper alle vil få en riktig flott og solrik sommer her på Fuglevik.

Fuglevik Vel 08.05.08
Per Otto Gargul, Carsten Vogt, Ragnar Olafsen, Bent Rimer, Wenke Elfstedt, Camilla Andersen

Etter årsmøte vil det blir holdt et kort møte angående vann og kloakk på Fuglevik Nord.  Se eget vedlegg.


 
FUGLEVIK VEL VEDTEKTER 

                                                            

                                                              § 1
Fuglevik Vel har til formål å verne om medlemmenes rettigheter og deres felles interesser.  Fuglevik Vel er upolitisk. 

                                                              § 2
Vellets virkefelt er begrenset til hytte- og hus tomter på Fuglevik nord og Fuglevik sør i Rygge Kommune.

                                                              § 3
Rett til medlemskap har hytte- og huseiere innenfor nevnte område.  Hver tomt, hytte eller hus kan ha ett medlemskap.  Innmelding skjer til styret.  Årskontingenten fastsettes av årsmøte og betales forskuddsvis og følger kalenderåret.  Styret kan beslutte et medlem strøket, dersom kontingenten ikke er betalt til fastsatt tid.

                                                             § 4
Fuglevik Vel ledes av et styre.  Styret skal bestå av 5 medlemmer og 1 varamedlem.  Styret velges med 2 medlemmer og 1 varamedlem annethvert år og 3 medlemmer i mellomliggende år.  Lederen velges ved særskilt valg.  Styret er beslutningsdyktig når minst 3 styremedlemmer er tilstede. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende.  Styret fører protokoll fra sine møter.  Styret kan ikke - uten spesiellefullmakter - forplikte medlemmene utover kontingenten.

                                                 § 5
Årsmøte skal avholdes innen utgangen av juli.  Kunngjøring skjer ved oppslag og ved innkalling til medlemmer med 14 dagers varsel.  Sammen med innkallingen sendes regnskap og orientering om de saker som årsmøte skal behandle. Årsmøte ledes av en dirigent, valgt ved møtets begynnelse. 

Årsmøte behandler:

1. Styrets beretning
2. Årsregnskap/ revisors beretning
3. Valg
    a) leder
    b) styremedlemmer
    c) varamedlem
    d) revisor
4. Fastsettelse av kontingent
5. Innkomne forslag:
    Forslag fra medlemmer som ønskes behandles, må være styret ihende i god tid før årsmøte.  
6. Eventuelt

Ved avstemming har hvert medlem kun 1 stemme.  Skriftelig fullmakt kan gis. Alle saker avgjøres ved alminnelig flertall blant fremmøtte medlemmer med mindre annet er bestemt.  Ved stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende.  

Årsmøteprotokollen underskrives av møteleder og to medlemmer valgt på årsmøte.  Utskrift av protokollen sendes samtlige medlemmer.  

                                                 § 6
Ekstraordinært årsmøte innkalles når styret finner det nødvendig, eller når minst 1/3 del av medlemmene finner dette nødvendig.

Innkalling skal skje i henhold til saksliste og redegjørelse for de saker som skal behandles.  Innkalling skal skje med minst 8 dagers varsel.

                                                  § 7
Vedtektsendringer skal kun skje på årsmøte og det kreves minst 2/3 dels flertall av de avgitte stemmer.

                                                  § 8
Fuglevik Vel kan oppløses.  Det må behandles på to påfølgende ordinære årsmøter og krever minst 3/4 dels flertall av de avgitte stemmer. Avstemmingen skal skje skriftelig. 

 


Vedtektene for Fuglevik Vel ble enstemmig vedtatt på årsmøte 21. juli 1989 og ble korrigert på årsmøte 17. juni 2007.