ÅRSMØTE 2019

Det innkalles til årsmøte i Fuglevik Vel søndag 7. Juli kl 14.00 på Naustet ved Fuglevik Marina.

Oppmøte kl 13.30 for registrering og kaffe.

 

Saksliste

 

1. Åpning av årsmøte

2. Valg av ordstyrer og referent

3. Godkjenning av innkallingen

4. Gjennomgang og godkjenning av regnskap 2018

       Forslag til vedtak: Regnskapet godkjennes

5. Gjennomgang og godkjenning av Årsberetning  2018/19

       Forslag til vedtak: Årberetningen godkjennes

6. Fastsettelse av kontingent

        Forslag til vedtak: Medlemskontigenten foreslåes uendret på kr 400,-

7. Innkomne forslag

      Forslag fra medlemmer som ønskes behandles, må være styret ihende i god tid før årsmøte.   

8. Eventuelt

9. Valg av formann + styre + revisor

         Formann: Kathrine Lindholm -på valg

         Styremedlem kasserer: Ellen Borg -ikke på valg

         Styremedlem sekretær

         Styremedlem: Heidi Fuglum -ikke på valg

         Styremedlem: Arne Revhaug  -på valg

         Vara styremedlem: Elin Stokkenes  -på valg

           Valg av revisor: Petter Schmedling

         Valgkomité 2 medlemmer

10. Avslutning

 

Ved avstemming har hvert medlem kun 1 stemme.  Skriftlig fullmakt kan gis. Alle saker avgjøres ved alminnelig flertall blant fremmøtte medlemmer med mindre annet er bestemt.  Ved stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende.  

 

 

MEDLEMSMØTE

Etter årsmøte arrangerer vi medlemsmøte. Agenda kommer