VELKOMMEN TIL FUGLEVIK VEL

Fuglevik Vel ble stiftet så tidlig som i august 1937.  Virksomheten er gradvis blitt utvidet og idag er nær samtlige hytte-eiere i Fuglevik området medlemmer av Vellet.

Vellets formål er i første rekke å;
Medvirke til et best mulig sosialt miljø i nærområdet, bl.a. ved å ta initiativ til ulike typer arrangement for barn og unge

Styrke fritidstilbudet i området, bl.a. ved å arbeide for maksimal tilgjengelighet til strandområdene.

Forestå vedlikehold av lokale veier som faller utenfor kommunens ansvarsområde.

Ivareta hytte-eiernes interesser overfor Rygge kommune, grunneiere og andre instanser - private og offentlige.

Holde hytte-eierne informert om kommunale vedtak som angår hytteområdet, herunder kommunens arbeid med reguleringsplaner o.l.

På vegne av hytte-eierne fremme forslag overfor kommunen og grunneierne m.v. vedrørende miljømessige tiltak, utbyggings- og reguleringsspørsmål eller i andre saker

Holde løpende, uformell kontakt med andre vel/ organisasjoner i spørsmål av felles interesse

Vellet avholder årsmøte i juni eller juli måned og informasjons- og medlemsmøter etter behov.  Samtlige møter gjøres kjent for medlemmene gjennom egne skriv og ved oppslag.  På årsmøte velges styre og medlemmer til utvalg innen forskjellige aktivitetsområder.  Årsmøte vedtar budsjett og regnskap (og velger revisor).  Årskontingenten for medlemmer er for tiden kr 400,-.