Bredbånd oppdatering

Vil du ha fibernett fra Telenor på Fuglevik?

Bredbånd via fiber betyr høy fart til alt du og familien ønsker å gjøre på nett. Alt går rett og slett raskere med fibernett, i tillegg har du et svært stabilt og driftssikkert internett med høy kapasitet for både opplasting og nedlastning.

Som informert om på årsmøte så blir det undersøkt interessen for å bygge ut fiber på Fuglevik. Kostnadene ved dette blir for hver hytte et ett års fiber abonement med gratis oppkobling. (kr 799,- x 12 mnd) Etter første år kan man avslutte abonementet om det er ønskelig. Dersom man ønsker å koble seg på senere må man selv bekoste påkoblingsavgiften (kr 4990,-). Telenor har ikke noe abonement som kun gjelder i ferien og man må i så fall ha en løsning for hele året.

Til info, så er det åpnet opp for å bestille gjennom nettsiden til telenor i dag og det blir sendt ut en sms til beboere som ikke er reservert. Altså det er bare å bestille for de av dere som ønsker å hive seg på tidlig:)

Bestilling gjøres gjennom denne nettsiden: https://fiber.telenor.no/

Her ligger et bilde som viser hvilke områder den planlagte utbygging som gjelder på Fuglevik.

 

Årsmøte 2019

Årsmøte ble avholdt Søndag 7. juli 2019 kl. 14.00 Naustet, Fuglevik Båthavn.

Referat blir lagt ut på nettet. Se under fanen årsmøter

Ny sesong på fuglevik

Solen har begynnt å kjennes og flere planlegger helgene på Fuglevik. Det er fortsatt tidlig, men styret har ikke pause. Vi har besluttet å støtte ønske på fuglevik nord om støtte til ny badebrygge. Vi har også satt av penger til reparasjon av bryggen i sør slik at vi fortsatt kan ha fine sommerdager ved sjøen. Vi i styret er takknemmelige for de fantastisk flinke initiativ takere som år etter år sørger for at vi har brygger og bøyer i orden. Styret jobber også med å få til en fast avtale for veivedlikehold og vi håper vi får dette på plass nå til våren. Når vi nå får en avtale om vedlikehold av vei vil vi annbefale alle å betale velavgiften i god tid. Vi ønsker også nye medlemmer velkomne!

Badebøyer

Styret er takknemlig overfor de som fast legger ut badebøyer på Fuglevik Nord og ved Fuglevikskjæret. Utgifter til vedlikehold og/eller fornyelse av bøyene dekkes av vellet. 

Brunsnegler

Styret har diskutert og er positive til å bidra i bekjempelsen av brunsnegler med nematoder, men har ikke fått noen henvendelser angående dette. For å oppnå resultater av betydning må mange gå sammen om bekjempelsen og styret ønsker fortsatt å støtte medlemmer som ønsker å bidra til en organisert bekjempelse. 

Hoppetusse

Styret har nå fått melding om at hoppetussen er reparert så da er det mulig å få låne den ved å henvende seg til Rune Stubberud.

 

Forsommer

Sneglene har også i år gode tider på fuglevik. Dersom det er stor interesse for å bekjempe snegler så kan styret bidra til organisering av nematodespredning og kostnader til nematoder. 

Flåtten trives godt på fuglevik. Styret oppfordrer folk til å rydde busker og stier der folk beveger seg slik at faren for flått minsker. Hold vegetasjon kort.

Bekjempelse av flått i naturen er vanskelig. Man kan imidlertid forebygge flåttbitt ved å kle seg riktig, bruke insektmiddel på klærne og være oppmerksom på hvor man går når man er i flåttområder. Se ellers info fra folkehelseinstituttet:https://www.fhi.no/ml/skadedyr/flatt/forebygging-og-bekjempelse-av-flatt/

Vedlikehold av vei

Det ligger en grushauge vis a vis skogstien 17 dersom noen ønsker å forbedre veien.

Hoppetussen som vi tidligere disponerte er desverre ikke lengre i bruk.

Andre initiativ til tiltak for å forbedre veiene kan henvendes styret.

Ha en god Mars! Ikke lenge til våren setter inn 🙂

Vinter på fuglevik

Selv om mange av hyttene nå står tomme i påvente av en ny vår så jobber vi i styret med saker som angår oss alle. Dersom noen av våre medlemmer ønsker at vi skal ta stilling til saker som engasjerer flere så send oss en mail på Post@fuglevikvel.no. Vi ønsker også å komme i kontakt med dere som ønsker å bidra med felles arrangementer. Ta kontakt så kanskje vi kan hjelpe.

Nye postkassestativ

Styret har tidligere oppfordret medlemmene til å ta postkassene tilbake til egne tomter, fordi styret hadde fått opplysninger fra Posten at det ikke lenger var krav fra posten at postkassene skal være i samlestativer.  Grunnen til oppfordringen var at de fleste samlestativene var i relativt dårlig forfatning og at man hadde ønske å rive disse. 

 

Flere hytteeiere har hatt problemer med omadressering av post fordi de har flyttet postkassen tilbake til egen tomt.  Styret har tatt dette opp med Posten som ønsker at vi beholder samlestativene.  På årsmøte 2011 kom det forslag fra om at Fuglevik vel kunne oppgradere postkassestativ.  Styret har derfor vedtatt å oppgradere alle samlestativene.

Skilting av veiene: Barn leker, kjør forsiktig

Det har vært fremmet ønske om skilting av veiene på Fuglevik med skiltet ”Barn leker, kjør forsiktig”.  Grunnen til forslaget var at mange bilførere kjører i for stor fart i tettbygd strøk og på de smale veiene som er i hyttefeltene.  Om sommeren er det mange barn ute og leker.  Derfor kan skilting av veiene ha en preventiv virkning, for å unngå at ulykker der barn blir påkjørt.

 

Styret har flere ganger tatt opp tema om skilting av veiene med Rygge Kommune, men vi har ikke fått tillatelse til dette på de offentlige veiene.  Når det gjelder de private veiene tilhørende Sameiet har de gitt tillatelse til å sette opp skilting med ”Barn leker, kjør forsiktig” på veiene der de er grunneier.  Styret har gått til innkjøp av 3 stk.  skilter som monteres i Hjørnestien, Husebyskogen og i Strandveien.

Badetrapp på Skjæret

Badetrapp til Skjæret på Fuglevik syd er bestilt og blir ferdig montert i løpet av mai.  Badetrappen vil ha rekkverk på begge sider og blir demonterbar for fjerning av badetrappen om høsten og oppbevaring gjennom vinterhalvåret. 

 

Hoppetusse

Hoppetusse

Hoppetusse er innkjøpt og lånes ut for å legge oljegrus/vedlikehold av veiene på Fuglevik. for å Ta kontakt med Rune Stubberud for utlån.

Tilskudd til vedlikehold av badebøyer

Tilskudd for vedlikehold av badebøyer  

Det er gitt tilskudd for å dekke utlegg for vedlikehold av badebøyer.  Kjettingene på 3 badebøyer har rustet i stykker som nå er skiftet med ny kjetting.   

 

Opprydding av avfallsplass

Opprydding av avfallsplass i Husebyskogen

Styret har mottatt forslag om å støtte rensing av et skogområde i  Husebyskogen.  En av vellets medlemmer har vært i kontakt med grunneier og fått opplyst at grunneier er ikke interessert i å ha faste hageavfallsplasser på hans eiendom.  Det er uansett forbudt å deponere avfall på ikke-avtalte steder.  En eventuell avfallsplass vil generere mer avfall også fra andre som ikke bor på Fuglevik. 

  

ÅPNE FOR UTKJØRING FRA FINNEBINGEN OG UT I BÅTHAVNVEIEN

Styret har hatt møte med Rygge Kommune for å avklare muligheten for å fjerne bommen ved Finnebingen.  Dette for å ha flere innkjørsler for utrykningskjøretøyer, samt avlaste endel av trafikken som idag går via Strandveien.   Rygge Kommune mente det ikke lot seg gjøre å åpne bommen.  I tilfelle måtte man legge om krysset, ettersom veien fra det nye utbyggerfeltet ville komme på den andre siden av veien.  Kommunen noterte våre synspunkter og skulle ta med disse i vurderingen av trafikkforholdene i forbindelse med utbygging av Paulsen-feltet.

RENSLIGHET RUNDT SAMLESTATIVER FOR SØPPEL

Oppfordring til renslighet rundt samlestativer for søppel:
Søppel som flyter tiltrekker seg lett fugler og skadedyr.  De fleste har egen kasse og skal benytte denne.  Det er flere steder det er satt ut felleskonteiner for restavfall. Det er kun de som har retten til disse som skal benytte disse.  Felleskonteinerne er tilpasset et fast antall brukere.  Det er ikke meningen at noen skal etterlate annet søppel ved disse, dette vil ikke bli fjernet av søppelkjørerne.  Glass og papir skal leveres av alle beboerne i spesial konteinere, disse er ofte satt
sammen med felleskonteiner for restavfall.

TILSKUDD TIL VEDLIKEHOLD AV FELLESPROSJEKTER

Tilskudd fra Velet til vedlikehold/ nyanskaffelser av fellesprosjekter:
Styret har bestemt at dersom noen ønsker å vedlikeholde veier, brygger badetrapper etc. som er til for fellesskapet må man selv ta initiativ til dette.  For at det skal være mulig å få et eventuelt tilskudd til slike prosjekter bør det utarbeides en plan med enkel prosjektbeskrivelse og pristilbud.  Dette kan oversendes styret som i hvert tilfelle vil ta stilling til om det vil bli gitt et tilskudd eller ikke.

Hageavfall og annet avfall

Hageavfall og annet avfall
Styret oppfordrer folk til å slutte å bruke skogen ved renseanlegget/ Finnebingen til å kaste avfall.  Det samme gjelder skogen på nord.  Hageavfall skal deponeres på Solgård Skog eller egnet sted på egen tomt.  Annet avfall skal i konteinere eller hvis det ikke får plass her, skal det deponeres på Solgård Skog